#Vijesti-eu

„VIŠA SILA“ U EU PROJEKTIMA

23

Ožujak

Objavljeno

Zbog trenutne situacije u svijetu koja je nastala zbog koronavirusa, svim korisnicima EU fondova mora biti poznata procedura Primjene instituta „više sile“. Definicija „više sile“ u EU fondovima glasi da su to izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od ugovornih strana. U dokumentaciji Opći uvjeti, koji su propisani za svaki projekt, nalaze se članci u kojima su pokrivene takve situacije te je Članak 26. u potpunosti posvećen pojavi VIŠE SILE.

Članak 26. navodi:

26.1. Smatrat će se da ugovorna strana nije povrijedila ugovornu obvezu ako je u ispunjenju te obveze spriječena višom silom ili događajem koji ima značenje više sile. Okolnost više sile mora nastupiti nakon sklapanja Ugovora, a prije dospjelosti obveze.

26.2. Ako ugovorna strana smatra da su nastupile okolnosti više sile koje mogu biti od utjecaja na ispunjenje njezine ugovorne obveze, obvezna je što je prije moguće, a najkasnije u roku od 10 dana od saznanja za navedene okolnosti, pisanim putem o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu. U predmetnoj obavijesti navode se pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te će se iznijeti dokazi iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propuštanja davanja ovakve obavijesti. U slučaju više sile svaka ugovorna strana nastavit će izvršavati svoje ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguće.

U slučaju pojave takvih okolnosti, u Članku 11. Općih uvjeta navode se koraci i rokovi koje su korisnici dužni slijediti kako bi se osigurali.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice