#Vijesti-eu

Primjena članaka 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi (NN 16/120)

1

Veljača

Objavljeno

Prilikom predaje ponude ponuditelji trebaju poštivati sve odredbe Dokumentacije i dostaviti sve potrebne dokumente i dokaze koje Naručitelj traži. Ukoliko ponuditelj ima nejasnoće oko potrebnih dokumenata ili dokaza ima mogućnost uputiti upit Naručitelju nakon objave obavijesti o nadmetanju.

Svakako, cilj ponuditelja je predati ponudu koja će zadovoljavati sve uvjete iz DON-a kako bi u konačnici bio rangiran prema ENP-u koji je odredio Naručitelj.

Vrlo često se događa da ponuditelji predaju nepotpune ponude ili je dokumentacija koju su predali nejasna. Temeljem članka 293. Zakona o javnoj nabavi (NN 16/120) ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Bitno je napomenuti da navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Najviše polemike izaziva mogućnost pojašnjena Ponudbenog lista i jamstva za ozbiljnost ponude koji su člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20) jasno određeno da se ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te da naručitelj ne smije zatražiti od ponuditelja da isti dostavi tijekom pregleda i ocjene. No, ukoliko je ponuditelj dostavio navedene dokumente a oni su nepotpuni ili nejasni, Naručitelj ima pravo tražiti pojašnjenje budući da su jamstvo i ponudbeni list bili sastavni dio ponude (rješenje DKOM; KLASA: 21/399, UsII-234/21 od 8. rujna 2021.).

Prije donošenja odluke, temeljem čl. 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je dužan u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana,  dostavi ažurirane popratne dokumente koji se odnose na dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta te potvrda o normama osiguranja kvalitete i norma upravljanja okolišem ukoliko je Naručitelj navedeno tražio u dokumentaciji.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te zatražiti ažurirane popratne dokumente od  ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

U svakom slučaju, bitno je razlikovati čl. 293. i 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), jer se čl. 293. nadopunjavaju dokumenti koji su nepotpuni u ponudi ponuditelja dok se čl. 263. provjerava nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja.

Bitno je napomenuti da u postupcima male vrijednosti ne postoji obveza dostave ažuriranih popratnih dokumenata te naručitelj sam odabire hoće li iste tražili ili ne.

Primjena Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) često dovodi do grešaka koje Naručitelji čine zbog nepoznavanja propisa i prakse te je svakako najbolje provođenje postupaka prepustiti stručnjacima s potrebnim iskustvom i znanjem u predmetnom području.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice