#Vijesti-eu

Postignut dogovor EU zemalja o ESF+ za razdoblje 2021.-2027.

2

Veljača

Objavljeno

EU Parlament i Vijeće postigli su privremeni sporazum o EU socijalnom fondu + koji doprinosi socijalnoj uključenosti, mogućnostima zaposlenja i borbi protiv siromaštva.

Novi ESF +, dio Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., iznosit će 87.995 milijardi eura u cijenama za 2018. godinu.

Prema sporazumu, zemlje EU-a u kojima je broj djece s visokim rizikom od siromaštva iznad prosjeka EU-a morat će potrošiti najmanje 5% ESF + sredstava na akcije koje doprinose jednakom pristupu djece besplatnoj zdravstvenoj zaštiti i besplatnom obrazovanju, besplatnoj brizi za djecu, pristojnom stanovanju i odgovarajućoj prehrani. Druge države članice također moraju izdvojiti dio svojih sredstava za suzbijanje dječjeg siromaštva.

Sve države članice morat će se pozabaviti nezaposlenošću mladih u svojim programima potrošnje, što je problem koji je pogoršala kriza COVID-19. U zemljama u kojima je broj mladih koji trenutno nisu u radnom odnosu, obrazovanju ili osposobljavanju (NEET-stopa) iznad prosjeka EU-a, 12,5% fonda potrošit će se na suzbijanje nezaposlenosti mladih. To mogu biti mjere poput strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno naukovanja i prijelaza iz škole u posao.

Parlament je pregovarao o tome da proračun bude namijenjen borbi protiv krajnjeg siromaštva u svakoj državi članici. Najmanje 3% potrošit će se na one kojima je to najpotrebnije kroz hranu i osnovnu materijalnu pomoć ili rješavanjem materijalne oskudice, koja se definira kao nemogućnost plaćanja neočekivanih troškova, odgovarajućeg grijanja, hranjivih obroka ili trajne robe.

Ostale mjere dogovorene su:

-25% sredstava bit će namijenjeno socijalnoj uključenosti, uključujući socijalno-ekonomsku integraciju skupina u nepovoljnom položaju;
-Odgovarajuće financiranje za izgradnju kapaciteta socijalnih partnera u državama članicama;
-Zaštitne mjere koje osiguravaju da projekti financirani novcem EU-a u potpunosti poštuju temeljna prava.

I Parlament u cjelini i Vijeće sada moraju odobriti sporazum.

Novi ESF+ spaja postojeći Europski socijalni fond (ESF), Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI), Fond za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) i Program zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI).

Izvor: www.europarl.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice