PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE (Lifelong Learning Programme)
  • Objavljeno:
  • 28.08.2012.


Programi UnijeProgram za cjeloživotno obrazovanje najveći je program za obrazovanje u Europskoj uniji s proračunom od 6,9 milijardi eura. Njime se želi pridonijeti razvoju Unije kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvojem, većom stopom zapošljavanja i većim stupnjem društvene kohezije.

Cilj

Jačanje društvene kohezije, razvoj Europe kao naprednog društva znanja, stvaranje održivog gospodarskog razvoja s povećanjem broja kvalitetnih radnih mjesta, razmjena i suradnja između obrazovnih ustanova, individualna mobilnost učenika i studenata te obrazovnih stručnjaka te usavršavanje u strukovnim područjima kao priprema za tržište rada.

Program je podijeljen na četiri sektorska podprograma i dva komplementarna programa:

1. Comenius za predškolski odgoj i školsko obrazovanje – omogućuje suradnju obrazovnih institucija i organizacija u okviru tog sustava (vrtići, osnovne i srednje škole) diljem Europe i pojedinaca iz tih ustanova (odgajatelji, nastavnici, ravnatelji, nenastavno osoblje, zatim nastavnici koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi i nastavnici koji se nakon nekog vremena ponovno vraćaju nastavi). Sudjelovanjem u pojedinim aktivnostima Comeniusa potiče se učenje i razumijevanje različitosti europskih kultura i jezika te se podiže razina kvalitete školskog obrazovanja u Europi.
2. Erasmus za visokoškolsko obrazovanje – omogućuje sudjelovanje u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima visokoškolskih ustanova
3. Leonardo da Vinci za strukovno obrazovanje i osposobljavanje – omogućuje usavršavanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti kroz sudjelovanje u mobilnosti, te u europskim obrazovnim projektima. Uključuje sve osobe koje su na bilo koji način povezane sa strukovnim obrazovanjem, bilo da su to obrazovne ustanove poput srednjih strukovnih škola, pučkih učilišta ili institucija iz gospodarskog sektora, na primjer, gospodarske komore, poduzeća ili trgovačkih organizacija te im omogućuje stručno usavršavanje u inozemstvu.
4. Grundtvig za obrazovanje odraslih – namijenjen općem obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomoću kojih se možemo lakše suočiti sa raznim organizacijskim i poslovnim izazovima, te poboljšanju opće kvalitete života kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje.
5. Transverzalni za suradnju i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije – povezuje navedena četiri potprograma, a cilj mu je promicati europsku suradnju u području koje pokriva dva ili više potprograma. Podupire aktivnosti kao što su: suradnja u politici i inovacije u cjeloživotnom učenju, promicanje učenja stranih jezika, razvoj inovativnih, na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama utemeljenih sadržaja, usluga, pedagogije i prakse cjeloživotnog učenja, diseminacija i upotreba rezultata aktivnosti koje se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje i prethodnih s njim povezanih programa te razmjena primjera dobre prakse.
6. Jean Monnet za institucije koje se bave europskim integracijama – potporogram pristupan u 60 država nadovezuje se na ove aktivnosti te podupire obrazovanje i istraživanje u području europskih integracija unutar i izvan EU. Cilj mu je poticati aktivnosti poučavanja i istraživanja u studijima europskih integracija te pružiti podršku djelovanju odgovarajućeg broja institucija i udruženja čiji rad je usmjeren na pitanja europskih integracija i na obrazovanje i osposobljavanje u europskoj perspektivi.

Teme

Bilateralna i multilateralna partnerstva, mobilnost ljudi tijekom cjeloživotnog učenja u Europi, multilateralni projekti za poboljšanje nacionalnih obrazovnih sustava, opservacija i analiza politika i sustava u području cjeloživotnog učenja, operativne potpore za administrativne troškove organizacija aktivnih u području obrazovanja

Provedba

Program se provodi kroz dvojni sustav koji je istovremeno centraliziran putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizalne i kulturne djelatnosti te nacionalnih agencija nadležnih za provedbu dijela procedura. U prvoj vrsti procedura, nacionalne agencije se bave dodjelom donacija za korisnicima iz njihove države, dok se u drugoj vrsti izaboru transnacionalni i multirateralni projekti. Ako se radi o multilateralnim projektima s  temama povezanim s EU, projekti se predaju Europskoj komisiji.

Prijavitelji

Učenici i studenti, nastavnici i profesori te administrativno osoblje u vrtićima, školama, sveučilištima i drugim visokoškolskim institucijama, zaposlenici u poduzećima, zaposlenici u javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a koji su uključeni u programe formalnog ili neformalnog obrazovanja, obrazovne institucije, poduzeća i udruge često u partnerstvu s drugim organizacijama.

Trajanje projekata

Od nekoliko tjedana do nekoliko godina

Iznosi financiranja

Od nekoliko desetaka do uglavnom nekoliko stotina tisuća eura

Službena stranica: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php