EU fondovi - IPA

IPARD – Komponenta V
 • Objavljeno:
 • 25.10.2012.

EU fondoviNaziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj joj je  podupiranje ruralnog razvoja i poljoprivrede kroz bespovratna sredstva za jačanje poslovanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do visine od 50 posto ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta.

Teme koje se financiraju: Poboljšavanje poslovne konkurentnosti i administrativne učinkovitosti, poslovna infrastruktura u poljoprivredi i proizvodnji hrane, pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

Korisnici: Pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju financijske kriterije prihvatljivosti

Partnerstvo: Ne

Trajanje projekata: oko dvije godine

Iznosi sufinanciranja: do 900.000 eura, iznimno do 2.000.000 eura

Važno: Korisnik koji želi dobiti bespovratna sredstva iz neke od mjera u IPARD-u, mora ispuniti dokumentaciju i obrasce koji budu objavljeni uz tu pojedinu mjeru. Ukoliko se radi o izgradnji infrastrukture, to uključuje glavni, arhitektonski, te elektro projekt, tehnološki i strojarski projekt kao i troškovnik i građevinsku dozvolu. Potrebno je priložiti i potvrde i rješenja tijela državne uprave te elaborat zaštite okoliša kako bi se zadovoljili standardi EU u javnom zdravstvu, zdravlje i zaštitu životinja i biljaka te zaštite okoliša i zaštite na radu. Uz to potrebno je priložiti prijavni obrazac i poslovni plan te, ukoliko su uvjeti zadovoljeni, dolazi do sklapanja IPARD ugovora s nadležnim tijelom te provedba investicija vlastitim sredstvima ili kreditom poslovne banke.

Dokumentaciju o IPARD-u preuzmite ovdje: IPARD program, Česta pitanja i odgovori o IPARD programu


Prihvatljive mjere


Mjera 101

“Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda” omogućava ulaganja u:

 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća
 • sektor žitarica i uljarica

Prihvatljiva su ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staja za muzne krave i goveda, objekata za uzgoj svinja ili peradi, izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staklenika/plastenika za uzgoj povrća ili objekata za sušenje i skladištenje žitarica i uljarica.

Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, pravne osobe) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Kako bi bili prihvatljivi za ulaganja, potencijalni korisnici moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije propisane Pravilnikom.

Potpora iznosi do 50% (u nekim slučajevima i do 75%) ukupno prihvatljivog ulaganja po projektu.

Dokumentaciju o Mjeri 101 preuzmite ovdje: Vodič M 101


Mjera 103 

“Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda” omogućava ulaganja u:

 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja

Prihvatljiva su ulaganja u rekonstrukciju/opremanje postojećih objekata za mlijeko i mljekare i klaonice, pogone za preradu ribe, školjki i školjkaša, objekata za preradu voća i povrća (i gljiva), opremanje vinarija te kupnja opreme za osnovne kemijske analize maslinovog ulja i preradu komine masline u kompost.

Krajnji korisnici su obrti i poduzeća u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva, u sustavu PDV-a, registrirani za predmetnu djelatnost, a nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Kako bi bili prihvatljivi za ulaganja, potencijalni korisnici moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije propisane Pravilnikom.Tako onaj za, npr sektor vinarstva, kaže kako korisnik mora biti upisan u Upisniku proizvođača grožđa, vina i voćnih vina te proizvoditi 200 do 20.000 hl kvalitetnog vina godišnje.

Potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivog ulaganja po projektu.

Dokumentaciju o Mjeri 103 preuzmite ovdje: Vodič M 103


Mjera 201

„Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika“

Drugi prioritet IPARD programa – Unapređenje okoliša i krajolika te pripremne akcije za provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja pridonosi realizaciji pripremnih radnji za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER pristupa u svrhu bolje zaštite prirodnih resursa u područjima provedbe, razvoja praktičnog iskustva što se tiče provedbe metoda poljoprivredne proizvodnje izrađenih za zaštitu okoliša i očuvanja krajolika te poboljšanja sudjelovanja lokalnih dionika u razvoju i provedbi strategija ruralnog razvoja.

Okvir za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera unutar IPARD programa definiran je u okviru 3 pilot područja:

 • Park prirode Velebit,
 • Park prirode Lonjsko Polje,
 • Zagrebačka županija.

Pilot područja kao područje primjene poljoprivredno – okolišnih mjera unutar IPARD programa imaju za cilj:

 • Održavanje pozitivne uloge poljoprivrede u stvaranju i očuvanju polu-prirodnih staništa i mozaičkih krajobraza. Travnjaci hrvatskog krša glavna su potencijalna područja za ovakve mjere;
 • Smanjenje postojećih i sprječavanje mogućih budućih negativnih učinaka na okoliš, a koji su posljedica primjene neodgovarajućih poljoprivrednih postupaka. Ove bi mjere trebale biti usmjerene na intenzivnu ratarsku proizvodnju u panonskoj Hrvatskoj.

Mjera 202

 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije. Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od tri podmjere:

 • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
 • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja
 • Podmjera 202.3: Projekti suradnje

Mjeru 301

„Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ omogućava ulaganja u:

 • sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
 • lokalne nerazvrstane ceste
 • toplane
 • protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

Osnovna infrastruktura jedan je od glavnih uvjeta za razvoj gospodarstva u ruralnom području i za poboljšanje socijalno-gospodarskih uvjeta života ruralnog stanovništva. Ova je mjera usmjerena razvoju i poboljšanju infrastrukture s ciljem poticanja gospodarske i socijalne aktivnosti za uravnotežen rast, poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području, te možda i najvažnije, sprječavanje daljnjeg odlaska ljudi iz tih područja.

Prihvatljiva ulaganja unutar ove mjere uključuju ona u izgradnju/rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju/rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, izgradnju i/ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu) te u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih cesta s elementima šumskih cesta.

Krajnji korisnici su općine i gradovi sa do 10.000 stanovnika (popis iz 2001. godine).

Kako bi bili prihvatljivi za ulaganja, potencijalni korisnici moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije propisane Pravilnikom. Tako će ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda biti dozvoljena u županijama koje imaju usvojene Regionalne operativne programe (ROP), dok su ulaganja u protupožarne prosjeke dozvoljena u županijama koje se nalaze u područjima I i II razine opasnosti od požara.

Potpora po ulaganju ograničen je na 3 milijuna kn za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i protupožarne ceste te na 7 milijuna kn za ulaganja u sustav kanalizacije i pročistače otpadnih voda, odnosno na ulaganja u toplane.

Dokumentaciju o Mjeri 301 preuzmite ovdje: Vodič M 301


Mjera 302

“Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti” omogućava ulaganja u:

 • sektor ruralnog turizma
 • sektor tradicijski obrti
 • sektor izravne prodaje
 • sektor slatkovodne akvakulture
 • sektor usluga
 • sektor pogona za preradu na farmama
 • sektor proizvodnje gljiva
 • sektor obnovljivih izvora energije.

Ciljevi unutar Mjere: ova mjera treba doprinijeti provedbi ZPP-a (Zajedničke poljoprivredne politike) i drugih srodnih politika unutar opsega ulaganja u ruralna područja, a posebno povećanju prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvanju postojećih radnih mjesta, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim područjima.

Krajnji korisnici sredstava IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a, u skladu s Prilogom (III) Pravilnika.

Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u sektorima: ruralni turizam, pogoni za preradu na farmama, sektor izravne prodaje, slatkovodna akvakultura, obnovljivi izvori energije, sektor usluga na kraju ulaganja ako takvu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.

Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kod tradicijskih obrta na početku ulaganja ako takvu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.

Potpora će iznositi 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih troškova ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.

Dozvoljena su maksimalno tri prihvatljiva ulaganja po korisniku unutar vremenskog okvira IPARD-a, od kojih samo jedan može biti za obnovljive izvore energije. Prijava za slijedeće ulaganje se može podnijeti tek nakon dovršenja (završnog plaćanja) prethodnog ulaganja.

Dokumentaciju o Mjeri 302 preuzmite ovdje: Vodič M 302