Savjeti - natječajna dokumentacija

Koju je dokumentaciju potrebno pripremiti za infrastrukturne projekte?
  • Objavljeno:
  • 26.09.2014.

Infrastrukturni projekti su sustavi koji zahtijevaju visoke troškove u razvoju i izgradnji, međutim, od vitalnog su značaja za gospodarski razvoj i prosperitet svake zemlje. Infrastrukturni projekti mogu se financirati javno, privatno ili kroz javno-privatno partnerstvo. Primjeri infrastrukture su prometnice, komunikacijske instalacije i mreže, kanalizacija, vodovodi i električni sustavi.

Priprema svakog infrastrukturnog projekta zahtjeva veliku popratnu dokumentaciju koja se mora ishoditi i pripremiti prije apliciranja na natječaj za bespovratna sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova EU.

Prije svega, potrebno je imati pripremljenu i razrađenu projektnu ideju tj. razrađene elemente projekta (ciljevi, rezultati, aktivnosti, rizici) i projektni proračun (troškovi pripreme, investicije, dozvole, ljudski resursi i sl.). Dokumentacija koja je potrebna za prijavljivanje infrastrukturnog projekta na natječaj je sljedeća:

Studija predizvodljivosti
Studija predizvodljivosti preliminarna je studija kojoj je cilj utvrditi sve probleme i ocijeniti sva moguća rješenja te osigurati odabir najboljeg na temelju kvalitete projekta, a izrađuje se tokom faze identificiranja. Ova studija daje dovoljno informacija za procjenu projekta te eventualno prihvaćanje, izmjenu ili odbijanje istog te nam daje informaciju da li uopće krenuti u pripremu studije izvodljivosti za naš projekt.

Studija izvodljivosti
Studija izvodljivosti je dokument koji pokazuje da li je projekt financijski i tržišno isplativ te organizacijski i tehnički izvediv, uzimajući u obzir društvene koristi kojima doprinosi, a izrađuje se tijekom faze formuliranja. Studijom se izrađuje projekt sa svim operativnim pojedinostima, uzimajući u obzir sve političke, tehničke, gospodarske, financijske, institucionalne, sociokulturne aspekte te one vezane uz upravljanje projektom, zaštitu okoliša i pitanja o ravnopravnosti spolova. Ova studija daje dovoljno informacija za procjenu projekta te eventualno prihvaćanje, izmjenu ili odbijanje budućeg financiranja predloženog projekta.

Projektiranje (idejni + glavni projekt)
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna idejno-tehnička rješenja građevina,  te smještaj građevine na građevnoj čestici. Na temelju idejnog projekta izdaje se Rješenje o uvjetima građenja  ili Lokacijska dozvola. Sastoji se od nacrta: arhitektonskog, konstruktivnog, instalaterskog, elektro-projekta, fizike zgrade, te prema potrebi projekta zaštite na radu, projekta protupožarne zaštite, projekta pristupa na prometnicu, kao i tehnoloških projekata.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom. Za građevine površine iznad 400m2 potrebno je imati Potvrdu glavnog projekta ili građevinsku dozvolu. Sastoji se od nacrta: arhitektonskog, konstruktivnog, instalaterskog, elektro-projekta, fizike zgrade, te prema potrebi projekta zaštite na radu, projekta protupožarne zaštite, projekta pristupa na prometnicu, kao i tehnološkog projekta. Uz ove projekte svaki dio sadrži i troškovnike potrebnih radova.

Razni elaborati i revizije
Kao dodatnu dokumentaciju, zavisno o vrsti investicije, a ukoliko ista nije sadržana u glavnom projektu, potrebno je ishoditi dodatnu dokumentaciju (elaborate i revizije) kao što su parcelacijski elaborat, geomehanički elaborat, revizija statike i fizike zgrade, studija utjecaja na okoliš i sl.

Poslovni plan
Poslovni plan je dokument koji daje razrađenu analizu ulaganja u posao te opisuje ciljeve nekog poslovnog poduhvata i način na koji će se ti ciljevi ostvariti te moguća rješenja za rizične situacije. Sastoji se od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji argumentiraju zaključke opisane u tekstu. Poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te smanjio stupanj rizika, vremena i sredstava.

Aplikacijski paket
Prilikom prijave na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je propisana natječajem. Uz statusnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i natječajnu dokumentaciju koja je specifična za pojedini natječaj. Zahtjevnost natječajne dokumentacije ovisi o vrsti natječaja, a obično se sastoji od prijavnih obrazaca te dodatnih dokumenata koji su svojstveni za svaki natječaj.

Ovakvi infrastrukturni projekti koji imaju velik društveno-gospodarski značaj, primarno su namijenjeni javnim nositeljima, odnosno jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Potrebno je napomenuti da je neophodno imati riješeno vlasničko-pravne, odnosno morate biti vlasnik zemljišta na kojem će se izvoditi projekt. Isto tako, bitno je imati u vidu da prethodno navedena dokumentacija bude dobro pripremljena, da se pripazi na financijsku konstrukciju te da postoje jaki argumenti kojima se utvrđuje opravdanost projekta.