Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 16.04.2018.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!

1. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) KK.03.2.1.14 Otvoreni poziv

Cilj: dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
– ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

2. 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Cilj: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba:
– obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
– trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR.

Prihvatljive aktivnosti:
– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 132.597.000,00 HRK

Visina potpore:
– potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK
– potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

3. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu UP.04.2.1.05. Otvoreni postupak

Cilj: stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice.

Prihvatljivi partneri:
- organizacije civilnoga društva
– ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih
– ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
– zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama
– poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
- upravljanje projektom i administracija
– jačanje kapaciteta OCD-a u razvoju i provedbi programa namijenjenih počiniteljima kaznenih djela
- jačanje kapaciteta OCD-a u razvoju i provedbi programa u području obrazovanja
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 27.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.200.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 4. lipnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

4. Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Cilj: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi: polica osiguranja.
Polica osiguranja je prihvatljiva ako:
– je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
– se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture
– je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
– je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
– pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja (Prilog 4 Natječaja), zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
– gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika
– pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
– je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 70.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 eura

Intenzitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za navedene pozive javite se na info@eu-projekti.com.