Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 26.02.2018.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive.

1. Tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor biljne proizvodnje

Cilj Poziva: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji:
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi sektori:
- ratarstvo
– vinogradarstvo
– industrijsko bilje
– ljekovito, začinsko i aromatično bilje.

Prihvatljivi troškovi:
prihvatljivi opći troškovi: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
– prihvatljivi nematerijalni troškovi
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 360.000.000,00 HRK

Raspodjela ukupnog iznosa bespovratnih sredstava:
– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EURA

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 EURA

Početak prijave: 15. ožujka 2018.g. od 12:00 sati

Krajnji rok prijave: 16. travnja 2018.g. do 12:00 sati

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.

2. Natječaj za provedbu podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”

Predmet Natječaja: dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Prihvatljivi partneri:
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ)
– proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
– fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru prihvatljivih tema.

Prihvatljive aktivnosti:
- primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
– povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.140.000,00 HRK

Početak prijave: 1. ožujka 2018.g. od 12:00 sati

Krajnji rok prijave: 3. travnja 2018.g. do 12:00 sati.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.

3. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”

Predmet natječaja je ulaganje u ribarske luke i iskrcajna mjesta.

Prihvatljivi korisnici:
- nadležne lučke uprave
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 41.463.927,00 eura

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 eura

Krajnji rok prijave: 1. travnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.

4. Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018.g.

Cilj: osigurati financijska sredstva za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanje kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernija dostupnost programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji:
- jedinice lokalne samouprave
– osnivači dječjih vrtića.

Prihvatljive aktivnosti:
- izrada projektne dokumentacije
– izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata
– sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata
– opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena
– energetska obnova objekata.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 67.500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 8. ožujka 2018.g. do 16:00h

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.

5. Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Cilj Poziva: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.
- Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti
- Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam
– Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista
– Mjera D odnosi se na prepoznatljivost.

Prihvatljivi prijavitelji:
- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Prihvatljive aktivnosti: 
Mjera A
– podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije
– razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja
– tematsko definiranje smještajnih kapaciteta
– ulaganje u zeleno poduzetništvo
– izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema
– aktiviranje planinarskih i lovačkih domova
– izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj
– povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom
– uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
– razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.
Mjera B
– ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu
– uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta
– promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.
Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.
Mjera C
– sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima
– edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
– prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda
– aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu.
Mjera D
– plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
– realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
– međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  24.600.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 20. ožujka 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.

6. Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Cilj Poziva: poticanje održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I.,II., III.i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Prihvatljivi objekti:
- objekti komunalne infrastrukture
– objekti socijalne infrastrukture
– objekti  gospodarske infrastrukture
– objekti okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.

Prihvatljive aktivnosti:
– radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga
– aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 5. ožujka 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite OVDJE.