Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 29.05.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Umjetnost i kultura 54+ – faza I. UP.02.1.1.03 Otvoreni privremeni poziv

Cilj: socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Ciljne skupine:
– osobe starije od 54 godine;
– stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:
– umjetnička organizacija;
– udruga u području kulture i umjetnosti;
– zaklada;
– zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
– ustanova u kulturi;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri:
– umjetnička organizacija;
– udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti;
– zaklada;
– zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
– ustanova u kulturi;
– ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
– jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine;
– Promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 24. srpnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi.

Prihvatljivi troškovi:
– troškovi ulaska u sustav kvalitete;
– troškovi ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje;
– godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete;
– godišnji troškovi sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje;
– troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela;
– troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Sredstva javne potpore: 1.000.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore: 100%

Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017.g. do 18. rujna 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017.g.

Predmet: dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/znanstveno-stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2017.g.

Prihvatljivi prijavitelji: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:
– obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija;
– obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to:
1. Za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije:
– do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera;
– do 30.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera;
– do 20.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera;
– do 10.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.
2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 HRK.

Krajnji rok prijave: 13. srpnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Mjera “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Predmet: ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

Prihvatljiva ulaganja:
– produktivna ulaganja u akvakulturu;
– diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;
– osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;
– poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
– smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
– ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;
– obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
– diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti;
– ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
– promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;
– ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Sredstva javne potpore: 21.500.000,00 EUR

intenzitet potpore: 50%

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova.

Krajnji rok prijave: 1. srpanj 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

5. Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Predmet: aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi korisnici: javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija.

Prihvatljive aktivnosti:
– nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova;
– promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
– doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
– doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije;
– sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
– vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Sredstva javne potpore: 16.000.000,00 EUR

Najviši iznos potpore po korisniku: 5.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. srpanj 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.