Aktualno

Izdvojili smo aktualne otvorene pozive iz EU fondova!
  • Objavljeno:
  • 06.06.2018.

Izdvojili smo informacije o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive! Trenutno su u tijeku otvoreni pozivi iznimno atraktivni za mikro, male i srednje poduzetnike, za pravne osobe koje gospodare šumama te za organizacije civilnog društva.


Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.15 Otvoreni poziv

Cilj Poziva: jačati regionalnu konkurentnost MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poboljšati poslovni razvoj i tehnološku spremnost MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poticanje aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovito pozicioniranje malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti kroz razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti;
– sudjelovanje na sajmovima;
– usavršavanje;
– priprema prijavnog obrasca, investicijske studije s proračunom projekta;
– uvođenje grijanja i hlađenja;
– promidžba i vidljivost.

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK.
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Rok za prijavu: 28. prosinca 2018.g.

Više o pozivu pročitajte ovdje.


Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 Otvoreni poziv

Cilj Poziva: jačati kapacitete MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Pozivom se potiče ugovorno pružanje usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
– ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
– demonstracijske aktivnosti;
– stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK

Rok za prijavu: 29. lipnja 2020.g.

Više o pozivu pročitajte ovdje.


Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 Otvoreni poziv

Cilj Poziva: pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti;
– priprema propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;
– prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;
– transport proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
– ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
– postupak ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
– informiranje i vidljivost.

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 HRK 
Najniži iznos bespovratnih sredstava:
 20.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Rok za prijavu: 29. lipnja 2020.g.

Više o pozivu pročitajte ovdje.


Tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Cilj Poziva: prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika / šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti:
– konverzije listačama na kontinentu;
– konverzije četinjačama na kontinentu;
– konverzije listačama na kršu;
– konverzije četinjačama na kršu.

Ukupna alokacija: 70.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 36.900,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.166.000,00 HRK

Rok za prijavu: 31. kolovoza 2018.g.

Više o pozivu pročitajte ovdje.


Tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Cilj Poziva: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:
– opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično);
– uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 
36.900,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 738.000,00 HRK

Rok za prijavu: 2. kolovoza 2018.g.

Više o pozivu pročitajte ovdje.


Skrećemo pažnju organizacijama civilnog društva na zanimljive otvorene javne pozive:

Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije s ukupnom alokacijom od 31.500.000,00 HRK.
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka s ukupnom alokacijom od 500.000,00 HRK.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu s ukupnom alokacijom od 8.132.900,00 HRK.