#Vijesti-eu

POJAŠNJENJE/NADOPUNA AŽURIRANE POPRATNE DOKUMENTACIJE KOJU DOSTAVLJA PONUDITELJ U FAZI PREGLEDA I OCJENE PONUDA

29

Ožujak

Objavljeno

Smije li naručitelj u pregledu i ocjeni ponuda više puta zatražiti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu pojašnjenje ili nadopunu popratnih ažuriranih dokumenata koje je naručitelj ovlašten tražiti temeljem članka 263. ZJN 2016?

Temeljem članka 263. ZJN 2016  javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

U praksi se javljaju problemi ukoliko ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu nakon traženja naručitelja ne dostavi potpunu dokumentaciju ili je dostavljena dokumentacija nejasna. Naručitelji vrlo često ne znaju kako postupiti u toj situaciji te da li smiju ponovno tražiti dopunu ili moraju postupiti prema članku 263. ZJN, stavku 3. koji kaže da ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1., članka 263. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

U konkretnom slučaju u praksi, DKOM smatra da višekratno postupanje u smislu članka 263. stavka 2. ZJN 2016, nije protivno zakonu ukoliko se takvo višekratno postupanje ne odnosi na iste dokaze i na višekratne pokušaje otklanjanja istog nedostatka u dokazu vezan uz isti uvjet, odnosno odredbu iz dokumentacije o nabavi. Ukoliko naručitelj u više navrata traži otklanjanje istog nedostatka u odnosu na isti dokaz DKOM smatra navedeno postupanje protuzakonitim što je potvrdio i svojim rješenjem (KLASA: UP/II-034-02/19-01/571, URBROJ: 354-01/19-18).

Na navedeno rješenje DKOM-a izjavljena je žalba Visokom upravnom sudu RH koji je rješenje poništio. Naime, Visoki upravni sud RH smatra da odredba stavka 2. članka 263. ZJN ne daje temelja za zaključak da bi naručitelj kojega obvezuje odredba stavka 1. članka 263. ZJN mogao samo jedanput tražiti pojašnjenje/nadopunu ažurirane dokumentacije, odnosno da bi višekratno traženje pojašnjenja dovelo do situacije da bi ponudu trebalo odbiti.

Kako tumači Visoki upravni sud RH, u ostvarivanju načela zakonitosti javnopravnim tijelima dopušteno je samo ono što je zakonom izričitio propisano. Kako člankom 263. stavkom 2. ZJN nije propisano da se dopuna ili pojašnjenje dokumentacije koja se mora tražiti u smislu stavka 1. istoga članka Zakona može tražiti samo jedanput, Sud smatra da postupanje naručitelja u višekratnom traženju pojašnjenja nije protuzakonito što je potvrdio u svojoj presudi (Poslovni broj: UsII-550/19-9).

Neusklađenost prakse DKOM-a i VUS-a zasigurno nije dobra, no kroz ovakve primjere iz prakse možemo naučiti na koji način treba postupati kako bi naši postupci javne nabave bili u skladu sa ZJN 2016 i sudskom praksom.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice