#Natječaj

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

27

Siječanj

Objavljeno

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 1. Ciljevi Poziva

 U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 800.000.000,00 kuna. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
 • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
 • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
 • trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost;

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici kulturne baštine. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

 1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu.
 2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije

Aktivnost 1. Priprema dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu

 1. Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do isteka roka operacije. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-pisarnice kroz modul e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-pisarnica.

 1. Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren do 30. svibnja 2022. g. U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se automatski ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE. 

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice