#Vijesti-eu

Nova pravila o provedbi postupaka nabava za NOJN-ove

17

Prosinac

Objavljeno

Objavljena su promijenjena pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Neke od glavnih izmjena procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) su:

 • podizanje praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK –     detaljno razrađen minimalni sadržaj Poziva na dostavu ponuda
 • pojednostavljenje definicije NOJN-a
 • pojednostavljenje opisa predmeta nabave
 • detaljnije navedeni obvezni razlozi za odbijanje ponude te je uvedena mogućnost odbijanja ponude čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu
 • u slučaju navođenja robnih marki u opisu predmeta nabave, pored korištenja izraza „ili jednakovrijedno“, također se omogućuje navođenje izraza kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Verzija 7 NOJN Pravila u odnosu na verziju 6 iz lipnja 2020. donosi značajne izmjene u postupcima nabave, odnosno kod postupka nabave s jednim ponuditeljem.

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do i uključujući 400.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do i uključujući 1.000.000,00 kuna, NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

Nastavno na gore navedeno, pravilo za obveznu objavu Poziva na dostavu ponuda za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi iznad 400.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova iznad 1.000.000,00 kuna.

Ovako značajnom izmjenom omogućeno je korisnicima ili partnerima korisnika bespovratnih sredstava lakše, jednostavnije, brže i s manje uključenog troška provesti značajnije nabave u sklopu provedbe EU projekata, te do zaključenja ugovora o nabavi doći na jednostavniji, a što je i najvažnije, na brži način.

NOJN-ovi su i dalje pri provedbi nabave radova, roba i usluga dužni postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa, razmjernosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije, te poštivati načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava.

Minimalni sadržaj Ugovora o nabavi sadržava sljedeće podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Narudžbenica o nabavi sadržava najmanje sljedeće podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Nadalje, verzija 7 NOJN pravila uvodi detaljniji opis obveznog sadržaja poziva na dostavu ponuda, ali i obvezu sastavljanja zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koja u verziji 6 nije postojala.

Pored navedenog, Poziv na dostavu ponuda može sadržavati tražena jamstva, ali navedeno nije obvezan uvjet. U slučaju traženja jamstva, jamstvo mora biti dostavljeno u roku, obliku, iznosu i za razdoblje trajanja zahtijevanom Pozivom na dostavu ponuda.

Najnovija pravila skraćuju rok u slučaju potrebe izmjene poziva na dostavu ponuda, navodeći da ako do izmjena poziva dođe tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, rok za dostavu ponuda se produžava za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene. Ranija verzija je predviđala da se rok za dostavu ponuda primjereno produlji ako je rok za dostavu ponude kraći od osam dana od dana objave izmjene.

Manja izmjena izvršena je i kod poglavlja Izuzeća od primjene Pravila za NOJN gdje je uvedeno da se predmetna pravila ne primjenjuju na ugovore koje sklapa NOJN pri stjecanju zemljišta ili postojećih građevina (ne uključuje najam ili zakup).  Verzija 7 uvodi i razloge isključenja ponuditelja. Iako se uvodi obveza javne objave odluka, pravila ne spominju njihovu izvršnost radi čega se zaključuje da se ugovor o nabavi može sklopiti odmah po donošenju i objavi odluke o odabiru.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice