#Vijesti-eu

NAJČEŠĆE POGREŠKE U PRIPREMI I DOSTAVI PONUDA

20

Prosinac

Objavljeno

Ponuditelji u pripremi ili samoj dostavi ponuda mogu napraviti greške u koracima, te na taj način otežati sebi i naručitelju. Cijeli postupak javne nabave se odugovlači, osobito ako informacije ili dokumentacija koju treba dostaviti ponuditelj su nepotpune, pogrešne ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti. U takvoj situaciji naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopuni, razjasni, upotpuni ili dostavi nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku, koji ne smije biti kraći od pet dana. Sve te situacije mogu se izbjeći ukoliko ponuditelji pomno prate upute, koje je naručitelj naveo u samoj dokumentaciji.

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a, iznimke su formati dokumenata koje nije moguće dostaviti elektronički, kao što su uzorci i izvornici dokumenata (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude) koji se u tom slučaju dostavljaju u papirnatom, odnosno fizičkom obliku. U dokumentaciji navedeni su kao dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude.

Najčešća i najveća pogreška je ne praćenje uputa naručitelja i pomno čitanje istih što dovodi do svih daljnjih pogrešaka. U nastavku navodimo neke primjere pogrešaka kao i upute kako iste izbjeći.

 • Ne dostavljanje ponude u roku za dostavu – Ponuditelj mora ponudu dostaviti najkasnije do datuma i vremena određenog za otvaranje ponuda, što je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj do navedenog roka mora zaprimiti ponudu u cijelosti, sa svim njenim sastavnim dijelovima, kako ponudu koja se dostavlja putem EOJN-a tako i dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno.
 • Predaja jamstva za ozbiljnost ponude kao odvojenog dijela ponude nije pristigla do roka za dostavu ponuda, na urudžbeni zapisnik naručitelja. Potrebno je pažljivo proučiti uvjete propisane u objavi i dokumentaciji za nadmetanje.
 • Odustajanje od ponude – U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Ponuditelj može izmijeniti ili odustati od cjelokupne ponude ili pojedinih grupa. Sve gore navedeno može se učiniti ako se slijedi procedura unutar EOJN-a za pravilnu provedbu izmjene ili odustajanja.
 • Nakon isteka roka za dostavu ponuda konačna ponuda se ne smije mijenjati. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Nakon isteka roka ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude. Radi osiguranja ozbiljnosti u ponudi ponuditelj dostavlja traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, a naručitelj će naplatiti isto ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku valjanosti.
 • Ponuda nije sastavljena u skladu s uvjetima iz dokumentacije– eESPD, tehničke specifikacije, katalozi, prijevodi, i sl.
 • Računska pogreška– Ako ponuda sadržava računsku pogrešku, naručitelj obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko ponuditelj ne prihvati ispravak računske pogreške, ponuda će se smatrati kao nepravilna.
 • Ponuditelj ne koristi dovoljno mogućnost traženja objašnjenja dokumentacije o nabavi ukoliko ima nekih nedoumica, što također može dovesti do pogreške u pripremi ponude.

Sadržaj ponude propisan je Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi u postupcima javne nabave (NN, br. 65/2017), u članku 7. Pravilnika naveden je sadržaj ponude:

 1. Popunjeni Ponudbeni list (uvez e-ponude) koji sadrži: podatke o naručitelju, podatke o ponuditelju, predmet nabave, podatke o podugovaranju, cijenu ponude, bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om (ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, kao cijena s PDV-om upisuje se isti iznos kao i bez PDV-a), rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja (ako se ponude ne dostavlja elektronički).
 2. Popunjeni troškovnik
 3. Popunjeni ESPD obrazac (za onoliko g.s. koliko ih sudjeluje u ponudi)
 4. Jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo
 5. Ostalo što je traženo u dokumentaciji o nabavi.

Možemo zaključiti da je ključ pravilno pripremljene i predane ponude isključivo u praćenju uputa Naručitelja, s obzirom da naručitelj sve detaljno navede u dokumentaciji o nabavi, a isto tako za sve eventualne nedoumice uputno je da Ponuditelji koriste alat i mogućnost komuniciranja i razmjenjivanja podataka elektroničkim sredstvima komunikacije.

Irena Čuraj, AVELANT d.o.o., konzultantica za javnu nabavu

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice