Preloader Close

Kohezijska politika EU-a: do 2027. – očekuje se povećanje BDP-a za 0,5 % i otvaranje 1,3 milijuna radnih mjesta

Kohezijska politika EU-a: do 2027. – očekuje se povećanje BDP-a za 0,5 % i otvaranje 1,3 milijuna radnih mjesta

Ulaganjima će se potaknuti trajna socioekonomska konvergencija, teritorijalna kohezija, socijalna i uključiva Europa te neometana i pravedna zelena i digitalna tranzicija u kojoj nitko neće biti zapostavljen.

Ishod programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.Prema današnjem izvješću o rezultatima programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. putem sredstava kohezijske politike BDP EU-a će se do 2027. povećati za 0,5 %.

Prema današnjem izvješću o rezultatima programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. putem sredstava kohezijske politike BDP EU-a će se do 2027. povećati za 0,5 %. Ta će sredstva omogućiti i otvaranje 1,3 milijuna radnih mjesta te donijeti mnoge dodatne koristi regijama i građanima EU-a.

Kako bi se to ostvarilo, u okviru kohezijske politike za 2021. – 2027. mobilizirat će se 545 milijardi EUR ulaganja, uključujući 378 milijardi EUR koje financira EU. Tim će se ulaganjima potaknuti trajna socioekonomska konvergencija, teritorijalna kohezija, socijalna i uključiva Europa te neometana i pravedna zelena i digitalna tranzicija u kojoj nitko neće biti zapostavljen.

  • Pametnija i konkurentnija Europa

Kohezijska politika potiče istraživanja i inovacije te rješava problem razlika u razini digitalnih vještina. Na primjer, 83 000 istraživača imat će bolje radne uvjete, a 725 000 poduzeća dobit će potporu za pametan rast.

U okviru kohezijske politike će se modernizirati i digitalizirati javne usluge (uključujući 22 500 javnih uprava), ulagati u digitalne vještine i infrastrukturu (mobilne mreže velike brzine i fiksna digitalna infrastruktura za 3,1 milijun stambenih objekata) te potaknuti digitalna transformacija poduzeća.

  • Otporna Europa s nultom stopom neto emisija ugljika

Zelenim ulaganjima u ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima poduprijet će se ciljevi europskog zelenog plana, odnosno smanjenje emisija u EU-u za najmanje 55 % do 2030. i postizanje klimatske neutralnosti EU-a do 2050.

Kohezijska politika podupirat će projekte u područjima energetske učinkovitosti i obnovljive energije. To će biti posebno važno za provedbu ključnih mjera u okviru plana REPowerEU. Na primjer, očekuje se da će se poboljšati energetska učinkovitost 32 milijuna m² javnih zgrada i 723 000 stambenih objekata te da će se kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora povećati za 9555 MW.

Kako bi se poboljšala prilagodba klimatskim promjenama i upravljanje rizicima od katastrofa, uložit će se u 229 000 hektara nove zelene infrastrukture.

Ulagat će se i u održivu gradsku mobilnost, odnosno 1230 km novih i moderniziranih tramvajskih linija i linija podzemne željeznice te 12 200 km biciklističkih staza.

Od planova za čistu vodu i bolju infrastrukturu za otpadne vode imat će koristi 16,4 milijuna ljudi.

  • Prema pravednoj tranziciji

Kohezijska politika pomaže ljudima i područjima koji su najviše pogođeni tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti kako nitko ne bi bio zapostavljen.

Sredstva kohezijske politike osigurat će pomoć za gotovo 39 000 poduzeća u tranziciji. Više od 5000 malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) ulagat će u nove vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Od potpore će imati koristi oko 120 000 nezaposlenih osoba, a gotovo 200 000 osoba steći će nove kvalifikacije. Kohezijska politika pomoći će i u obnovi gotovo 46 000 hektara zemljišta.

  • Povezanija Europa

Kohezijskom politikom podupirat će se učinkoviti prometni sustavi na svim razinama, primjerice željeznica, jedan od najsigurnijih i najčišćih načina prijevoza: izgradit će se ili modernizirati 3900 km željezničkih pruga u okviru mreže TEN-T.

  • Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

Kako bi se omogućio socijalni i uključiv rast, u skladu s europskim stupom socijalnih prava, kohezijski fondovi ulažu u ljude.

Sredstva će se uložiti u stjecanje profesionalnih vještina i cjeloživotno učenje najmanje 6,5 milijuna nezaposlenih, u skladu s ciljevima Europske godine vještina. Time će se pridonijeti postizanju cilja EU-a da 2030. najmanje 60 % svih odraslih osoba svake godine sudjeluje u osposobljavanju.

Kohezijskim fondovima poboljšat će se integracija i uključenost više od 3 milijuna ljudi, među njima 600 000 osoba iz marginaliziranih skupina, kao što su Romi.

Osigurat će se potpora za 1,7 milijuna učenika osnovnih i srednjih škola, a očekuje se da će gotovo 3,5 milijuna ljudi studenata koristiti nove ili modernizirane prostore.

Znatno će se ulagati u zdravstvenu i dugotrajnu skrb, uključujući infrastrukturu i opremu. Očekuje se da će 60 milijuna pacijenata doći na pregled ili liječenje u nove ili modernizirane zdravstvene ustanove.

Naposljetku, u okviru programa europske teritorijalne suradnje u EU-u i susjednim zemljama ulagat će se u zajedničke projekte koji uključuju više od 2 milijuna osoba, 40 299 organizacija i 25 456 MSP-ova.

Kontekst

Kohezijska politika glavni je dugoročni investicijski instrument EU-a. Doprinosi jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u, a putem provedbe te politike ispravljaju se neravnoteže među zemljama i regijama te ostvaruju politički prioriteti Unije.