#Vijesti-eu

JAMSTVA U JAVNOJ NABAVI

21

Travanj

Objavljeno

Prilikom provođenja postupka javne nabave javni naručitelji mogu od gospodarskih subjekata zahtijevati dostavu određenih jamstava kako bi se osigurali od neželjenih postupanja ponuditelja, odnosno ugovaratelja.

Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu sljedećih jamstava:

  1. jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje
  2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje, za slučaj povrede ugovornih obveza
  3. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum ne obvezuje, za slučaj povrede ugovornih obveza
  4. jamstvo za povrat avansa
  5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete
  6. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

Javni naručitelj dužan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstva. Neovisno o sredstvu jamstva koje je javni naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Prvo jamstvo u postupku javne nabave s kojim se susreću ponuditelji je jamstvo za ozbiljnost ponude. Navedeno jamstvo se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

Kako Naručitelj mora postupiti kada ponuditelj dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude koje nije u skladu s dokumentacijom o nabavi?

Naručitelji su u toj situaciji vrlo često u nedoumici jer je odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabave te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/2020), u članku 20. stavku 8. propisano da se ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Navedenu odredbu naručitelji vrlo često pogrešno tumače te u slučaju da ponuditelj dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude koje ima određene nedostatke, ipak se ne odlučuju za nadopunu istog već odbijaju takvog ponuditelja što je u suprotnosti sa zakonskim odredbama i praksom DKOM-a.

Naime, odredba govori da se jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije zatražiti od ponuditelja tijekom pregleda i ocjene ponude, ali nigdje ne postoji odredba koja bi ograničavala mogućnost nadopune ili pojašnjenja navedenog dokumenta u smislu članka 293. ZJN 2016. koji je od strane ponuditelja dostavljen u ponudi.

U prilog navedenog govori i Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (KLASA: UP/II-034-02/20-01/750, URBROJ: 354-01/20-10 od 23. listopada 2020.) te je isto potvrdio Visoki upravni sud RH u svojoj presudi poslovni broj: UsII-436/20-6.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od  tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice