#Vijesti-eu

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

9

Svibanj

Objavljeno

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!

1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) KK.04.1.2.01 Otvoreni poziv

Cilj Poziva:  poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji: privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
– obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
– upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
– nabava opreme koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
– optimizacija procesa
– obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:  220.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

2. Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada UP.04.2.1.06 Otvoreni privremeni poziv

Cilj: jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Specifični ciljevi:
– Komponenta 1: razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem  kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.
– Komponenta 2: uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Prihvatljivi prijavitelji:
– Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge
– Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Prihvatljive aktivnosti:
Komponenta 1:
– upravljanje projektom i administracija
– jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
– provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva
– provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
– izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
– broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
– provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
– promidžba i vidljivost.
Komponenta 2:
– upravljanje projektom i administracija
– provedba analiza uvjeta rada radnika u RH
– jačanje partnerskih odnosa sindikata i poslodavaca u kontekstu promicanja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove
– suradnja tijekom sezonskih poslova s radnicima i poslodavcima i podrška prilikom osiguranja odgovarajućih uvjeta rada
– promidžbene kampanje namijenjene osvješćivanju i promicanju kvalitetnijih uvjeta rada kroz promidžbene kampanje
– izrada inovativnih rješenja vezanih za poboljšanje uvjeta rada sezonskih radnika
– promidžba i vidljivost.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava:  76.000.000,00 HRK
Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK
Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Komponenta 1: 2.000.000,00 HRK
Komponenta 2: 700.000,00 HRK 

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Komponenta 1: 3.600.000,00 HRK
Komponenta 2: 1.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 16. kolovoza 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

3. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije KK.01.1.1.07 Otvoreni poziv 

Cilj: usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvene organizacije.

Prihvatljivi partneri: mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:
– izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
– zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
– diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja
– analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
– aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
– upravljanje projektom
– aktivnosti vidljivosti projekta
– aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
– aktivnost umrežavanja i izobrazbe vezana za provedbu projekta
– revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 180.894.788,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.800.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 2. srpnja 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za navedene pozive javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice