PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE
(Employment and Social Innovation- EaSi)

PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini Europske unije, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta. Program Europske unije ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EaSi) za cilj ima podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. 920 milijuna eura
 • Službene stranice: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093

Ciljevi

 • Povećanje odgovornosti u pogledu ciljeva Europske unije te koordinacija djelovanja na razini Unije i na nacionalnoj razini u područjima zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti;
 • Podupiranje razvoja primjerenih sustava socijalne zaštite i politika tržišta rada;
 • Moderniziranje zakonodavstva Europske unije i osiguravanje njegove učinkovite primjene;
 • Promicanje geografske mobilnosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja razvijanjem otvorenog tržišta rada;
 • Povećanje raspoloživosti i dostupnosti mikrofinanciranja za ranjive skupine i mikropoduzeća te poboljšanje pristupa financiranju socijalnih poduzeća.

Ključne osi:

01. Os PROGRESS (61% proračuna programa) – modernizacija politike zapošljavanja i socijalne politike

 • Zapošljavanje, posebice u pogledu nezaposlenosti mladih;
 • Socijalna zaštita, socijalna uključenost te smanjenje i sprečavanje siromaštva;
 • Radni uvjeti.

02. Os EURES (18% proračuna programa) – radna mobilnost

 • Transparentnost slobodnih radnih mjesta, molbi za posao te svih povezanih informacija za kandidate i poslodavce;
 • Uspostavljanje službi za pronalaženje i zapošljavanje radnika;
 • Prekogranična partnerstva.

03. Os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo (21% proračuna programa)

 • Mikrokrediti i mikrozajmovi za ranjive skupine i mikropoduzeća;
 • Socijalno poduzetništvo.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen državama članicama Europske unije, državama EGP-a u skladu sa Sporazumom o EGP-u, državama EFTA-e, državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama u skladu s okvirnim sporazumima koji su s njima sklopljeni. Program mogu koristiti nacionalna, regionalna i lokalna tijela, službe za zapošljavanje, organizacije socijalnih partnera, nevladine udruge, visoka učilišta i zavodi za istraživanja, nacionalni zavodi za statistiku.