Preloader Close

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI USKORO STUPA NA SNAGU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI USKORO STUPA NA SNAGU

Hrvatski Sabor je dana 23. rujna 2022. izglasao Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a isti je objavljen 3.10.2022. u „Narodnim novinama“ br. NN 114/2022.

Stoga je potrebno obratiti pozornost na nove odredbe Zakona u postupcima koji će se provoditi kako se ne bi dogodilo da se omaškom postupa suprotno odredbama Zakona.

Podsjetimo na neke ključne izmjene i dopune Zakona:

Uvođenje e-žalbe kao isključivog načina podnošenja žalbe
Omogućavanje naručiteljima da nastave postupak ako dođe do žalbe na dokumentaciju o nabavi koja nije dopuštena ili je očito nepravodobna
Ako žalba ne sadrži žalbene navode, tada će ju DKOM moći odbaciti kao neurednu bez pozivanja naručitelja na uređenje žalbe u tom dijelu
Novi rok mirovanja od 10 dana, umjesto 15 dana
Rok za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma povećava se s 30 na 90 dana od izvršnosti odluke o odabiru
Usklađivanje Zakona o javnoj nabavi (ZJN) sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom, tj. naručitelji nisu obvezni primjenjivati Zakon na nabavu robe, radova ili usluga u svrhu saniranja posljedica prirodnih nepogoda, velikih nesreća i katastrofa i obnove nakon njih ako je to uređeno posebnim propisima, a do vrijednosti pragova iz članka 13. Zakona
Promjene u određivanju iznosa žalbenih naknada
Izmjena valute iz kune u euro

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi možete pronaći na POVEZNICI.

Autor: Hrvoje Karažija, direktor odjela javne nabave u poduzeću AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.