Preloader Close

Kvalitetna priprema projekta donosi rezultate

Jedini smo konzultanti koji su sudjelovali u izradi svih ključnih strateških dokumenata za EU financiranje od 2020. do 2030. godine!
0
pripremljenih strateških dokumenata za javni sektor
Sudjelovali u izradi Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030
Sudjelovali u izradi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (NPOO)
Sudjelovali u izradi operativnih programa za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

KOME JE USLUGA STRATEŠKOG PLANIRANJA NAMIJENJENA?

 • Tijelima državne uprave (za izradu nacionalnih strategija, operativnih programa i slično)
 • Jedinicama lokalne i područne samouprave (za izradu planova razvoja, provedbenih planova i slično)
 • Drugim tijelima državne i javne uprave za izradu njihovih strateških i operativnih planova
 • Poduzetnicima za potrebe strateškog i operativnog planiranja
 • Organizacijama civilnoga društva za potrebe strateškog i programskog planiranja

Procesi našeg strateškog planiranja

 • 1.

  Izrada hodograma aktivnosti koja uključuje obveze strana i vremenski raspored provedbe te dostava klijentu na usuglašavanje

 • 2.

  Kick-off sastanak kojim započinje izrada strateškog dokumenta

 • 3.

  Uspostava tijela koja sudjeluju u izradi strateškog dokumenta (radna skupina, koordinacijsko vijeće, partnersko vijeće i slično)

 • 4.

  Izrada strateškog dokumenta po fazama (analiza stanja - strategija - mjere - provedba)

 • 5.

  Prezentacija dokumenta klijentu po fazama, konzultacije i e-savjetovanje

 • 6.

  Izrada završne verzije strateškog dokumenta (po fazama)

 • 7.

  Provedba e-savjetovanja i izrada odgovora na dobivene komentare

 • 8.

  Izrada završne verzije dokumenta i javno predstavljanje pred odgovarajućom razinom zainteresirane i stručne javnosti