Preloader Close

OBJAVLJENE SMJERNICE ZA POTICANJE SUDJELOVANJA MSPOVA NA TRŽIŠTU JAVNE NABAVE

OBJAVLJENE SMJERNICE ZA POTICANJE SUDJELOVANJA MSPOVA NA TRŽIŠTU JAVNE NABAVE

Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“, broj 114/22.) dana 11. listopada 2022. godine isključivi način dostave žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba). Žalba koja nije dostavljena kroz sustav e-Žalba će se ODBACITI. Sustav e-Žalba bez odgode će slati obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi odabrani ponuditelj i natjecatelj, ako postoji u fazi u kojoj je izjavljena žalba, može dostaviti svoje očitovanje na žalbu
Državnoj komisiji, u roku od pet dana od dana dostave obavijesti o zaprimljenoj žalbi. U odnosu na ovu izmjenu, važno je istaknuti kako Državna komisija neće zaključkom pozivati odabranog ponuditelja i natjecatelja da dostavi očitovanje na žalbu već odabrani ponuditelj i natjecatelj to mogu učiniti u roku od 5 dana od zaprimanja obavijesti o izjavljenoj žalbi. Sukladno naprijed navedenome, stranke žalbenog postupka dužne su voditi brigu o zaprimljenoj elektroničkoj pošti na poslužitelju EOJN RH i paziti na pravodobno davanje očitovanja u žalbenom postupku, a koje može biti od utjecaja na rješenje stvari.