Preloader Close

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska banka za obnovu i razvitak predstavili Urbani razvojni fond

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska banka za obnovu i razvitak predstavili Urbani razvojni fond

U sklopu konferencije „Urbana agenda za Hrvatsku – predstavljanje Urbanog razvojnog fonda“ prezentiran je novi instrument u ponudi financijskih proizvoda koji omogućavaju financiranje razvojnih projekata.
Urbani razvojni fond namijenjen je kreditiranju investicijskih ulaganja u javnu i poslovnu infrastrukturu, a njime se prvi put omogućuje da se sredstvima EU fondova projekti javne infrastrukture obogaćuju komercijalnim sadržajima.

Krediti se mogu isplaćivati Korisnicima do 31. 12. 2029., a kriteriji za kapitalni rabat (otpis dijela glavnice kredita) se mogu ispuniti i nakon tog datuma.

1.KORISNICI KREDITA

Subjekti javnog sektora:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) – općine, gradovi i županije;
 • društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH.

2. NAMJENA KREDITA

Ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) subjekata javnog sektora u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu, odnosno investicije koje uz javni element imaju i određeni komercijalni sadržaj koji podrazumijeva ostvarenje prihoda od naplate usluga korištenja.

Cilj financiranih investicija može biti:

poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije;

općenito izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture.

3. PRIHVATLJIVA ULAGANJA 

 • financijski održiva ulaganja;
 • ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske;
 • ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim jednakovrijednim strateškim dokumentom o uključenim područjima koji sadržava sljedeće elemente:
 1. zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća,
 2. analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti,
 3. opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala područja,
 4. opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije.

Ulaganja ne moraju nužno biti navedena u strateškim dokumentima, ali moraju biti usklađena s njihovim strateškim ciljevima.
Sukladnost ulaganja s relevantnim strateškim dokumentima Korisnik kredita potvrđuje „Izjavom o sukladnosti“ u obrascu Zahtjeva za kredit.

4. NAČIN KREDITIRANJA

 • izravno kreditiranje korisnika kredita – Korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u;
 • krediti se odobravaju iz sredstava EFRR-a i sredstava HBOR-a u omjeru 50:50, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita EFRR-a (do najviše 50% iznosa ukupnog kredita), po ispunjenju unaprijed definiranih kriterija.

Korisnik kredita može podnijeti i više od jednog zahtjeva za kredit, pod uvjetom da je prethodni projekt, financiran u okviru ovog Programa kreditiranja, završen i stavljen u funkciju, što dokazuje relevantnom dokumentacijom (primjerice uporabnom dozvolom ili drugim primjenjivim dokumentom).

5. IZNOS KREDITA

 • najniži iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EUR;
 • najviši iznos kredita: 10.000.000 EUR.

Može se kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Moguće je financirati i do 100% predračunske vrijednosti investicije uključujući pripadajući PDV, ako korisnik kredita neće koristiti odbitak PDV-a za sva isporučena dobra i usluge za investiciju financiranu u okviru ovog Programa kreditiranja.

6. KAPITALNI RABAT

Po ispunjenju zadanih kriterija* ostvaruje se pravo na kapitalni rabat, odnosno otpis dijela glavnice kredita kao potpore u obliku bespovratnih sredstava.

Najviši iznos:
 • do 50% ukupnog iznosa kredita (otpisuje se dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a).

7. KAMATNA STOPA

 • na dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a: 0,00% godišnje, fiksna;
 • na dio glavnice kredita iz sredstava HBOR-a: Kamatna stopa utvrđuje se tromjesečno, a u razdoblju do 30. 6. 2024. iznosi 3,52% godišnje, fiksno.

8. NAKNADE

 • za obradu kreditnog zahtjeva: bez naknade;
 • za rezervaciju sredstava: bez naknade.

Na dio kredita iz Sredstava EFRR-a se ne obračunavaju ostale naknade. Na dio kredita iz Sredstava HBOR-a se naplaćuju ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

9. ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Rok korištenja je u pravilu do 24 mjeseca. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
Sredstva se u pravilu isplaćuju na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.
10. ROK OTPLATE
 • do 15 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.