Preloader Close

DOKAZIVANJE SPECIFIČNOG ISKUSTVA STRUČNJAKA KAO KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE KOD NABAVE RADOVA

DOKAZIVANJE SPECIFIČNOG ISKUSTVA STRUČNJAKA KAO KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE KOD NABAVE RADOVA

Sukladno članku 259. ZJN 2016 javni naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora.

U postupku javne nabave čiji je predmet isporuka robe i koji obuhvaća poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga ili izvođenje radova, stručna sposobnost gospodarskog subjekta za izvođenje poslova postavljanja ili instalacije robe, pružanje usluga ili izvođenje radova može se ocjenjivati u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

Nastavno na navedeno naručitelji mogu u dokumentaciji o nabavi propisati kriterije za odabir ponude tako da će bodovati specifično iskustvo stručnjaka te će onaj stručnjak koji ima veće specifično iskustvo biti više rangiran, odnosno ponuditelj će dobiti više bodova za tehničku i stručnu sposobnost prilikom rangiranja ponuda.

Kod određivanja specifičnog iskustva stručnjaka treba biti izuzetno oprezan na koji način će se isto opisati u dokumentaciji o nabavi.  Prilikom određivanja što će se uzimati kao kriterij za ocjenu iskustva mora se jasno naznačiti da li se radi o vrijednosti ugovora ili vrijednosti specifično izvedenih radova.

Naime, svaki ugovor o građenju sadrži niz radnji/radova koji moraju biti izvedeni da bi se ugovor ispunio, stoga, vrijednost samog ugovora je uvijek veća od vrijednosti specifičnih radova koji se izvode u sklopu ugovora o građenju.

Kako bi specifično iskustvo stručnjaka bilo prihvatljivo u potvrdi koju će dostaviti ponuditelj kao dokaz o navedenom mora biti točno naznačeno u kojem iznosu su izvedeni radovi za koje se stručnjak traži ako je tako naručitelj odredio, jer u protivnom, ako naručitelj prihvati potvrdu u kojoj je navedena samo vrijednost ugovora a nije specificirano koji iznos se odnosi na radove za koje se stručnjak traži, ista potvrda nije valjana te ne može biti prihvaćena kao dokaz specifičnog iskustva što potvrđuje i rješenje DKOMA (Klasa: UP/II-034-02/22-01/401, URBROJ: 354-02/9-22-10 od 19. srpnja 2022.)

Stoga ako naručitelj od ponuditelja dobije dokaz o specifičnom iskustvu stručnjaka u kojem je navedena samo vrijednost ugovora, a naručitelj je tražio specifično iskustvo vezano uz određene radove, naručitelj mora koristeći se člankom 293. ZJN 2016 tražiti pojašnjenje od ponuditelja te dostavu točno specificiranog iznosa ugovora koji se odnosi na specifične radove na kojem je stručnjak radio.

U prilog navedenom govori i gore spomenuto rješenje DKOM-a koje možete pronaći na LINKU.

Autor: Hrvoje Karažija, direktor Odjela za javnu nabavu poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.