#Vijesti-eu

DOKAZIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ROBE U JAVNOJ NABAVI

15

Ožujak

Objavljeno

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020) propisuje sadržaj ponude, te je određeno da se ponuda sadrži od:

  1. popunjenog ponudbenog lista, uključujući uvez ponude ako se ponuda dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije
  2. popunjenog troškovnika
  3. popunjenog ESPD obrasca
  4. jamstva za ozbiljnost ponude, ako je traženo
  5. ostalo što je traženo u dokumentaciji o nabavi.

Člankom 20. stavkom 8. Pravilnika određeno je da se Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Navedenim odredbama vrlo je jasno određeno od čega se sastoji ponuda. Postavlja se pitanje da li naručitelji smiju u samoj ponudi zatražiti dostavu kataloga/tehničkih listova od svih ponuditelja kao dokaz tehničkih specifikacija ponuđene robe ili se navedeno može smatrati prekomjernim zahtjevom.

Nastalom praksom traženja navedenih dokaza tek nakon preliminarnog odabira i to samo od najpovoljnijeg ponuditelja utječe na duljinu trajanja samog postupka iz razloga što ocjenjivanje ponuda nije moguće bez cjelovite dokumentacije vezane uz predmet nabave. Navedenim postupanjem naručitelji dolaze u probleme te se otežava provedba postupaka javne nabave.

Člankom 213. ZJN 2016 propisana su dokazna sredstva („Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja“) koja naručitelj može zahtijevati od gospodarskih subjekata radi dokazivanja sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama (tj. prikladnost ponude).

Slijedom navedenog Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je mišljenje da nema zapreke da naručitelj u ponudi od ponuditelja zatraži dostavu prikladnog dokaznog sredstva kojim će dokazati da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim specifikacijama.

Dakle, naručitelji kao dio ponude mogu tražiti dostavu dokaza o ispunjavanju tehničkih specifikacija i na taj način ubrzati proces pregleda i ocjene ponuda. Navedeno postupanje treba postati ustaljena praksa prilikom provođenja postupaka javne nabave kako bi se ubrzao proces do ugovaranja i dobave robe naručitelju.

Navedeno mišljenje objavljeno je na poveznici.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice