#Vijesti-eu

DOKAZIVANJE TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

1

Ožujak

Objavljeno

Naručitelj u provođenju postupka javne nabave može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta kojima osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora, kako je propisano u članku 259. ZJN 2016.

Sukladno članku 268. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. ZJN 2016, tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga može se, između ostalog, dokazati popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, popisom glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini te popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava vrijednost robe ili usluga, datum te naziv druge ugovorne strane, dok se kod nabave radova prilaže i potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može, sukladno članku 264. stavku 4. ZJN 2016, dostavljene podatke provjeriti kod druge ugovorne strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta razmjeran predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe, s time da javni naručitelj može odrediti i blaže uvjete.

Kako postupiti u pregledu i ocjeni ponuda kada gospodarski subjekt nije dokazao svoju tehničku i stručnu sposobnost ili ona ne zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi? Da li naručitelj smije tražiti nadopunu ponude sukladno članku 293. ZJN 2016 ili će se navedeno postupanje smatrati pregovaranjem?

Naručitelj smije prihvatiti naknadno dostavljene reference ugovora gospodarskog subjekta ili tražiti nadopunu i pojašnjenje istih, pri tome je važno napomenuti da se novodostavljeni popis ugovora mora odnositi na izvršene usluge, radove ili robe prije isteka roka za dostavu ponuda. Isto tako, nadopuna i pojašnjenje koje se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost kao jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta ne dovodi do pregovaranja u vezi kriterija za odabir ponuda što bi bilo suprotno članku 293. ZJN 2016.

Navedeno postupanje potvrđeno je i presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice