Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

8

January

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.09.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 05.siječnja 2022.
Datum završetka zaprimanja prijava: 01.svibnja 2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva
Alokacija: 290.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva

 • Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Potres se osjetio i u susjednim županijama te je prouzročio štetu u okolnih 9 županija.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 • Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave,
 • Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Dom zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 • Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20) kao osnivači ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost.

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Grupa 3.: Izvedba radova
 • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 • Grupa 5.: Promidžba i vidljivost

Vrsta Poziva

 • Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 01. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.
 • Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
 • Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 01. svibnja 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
 • Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr.
 • Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne do maksimalno 400% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

Pitanja i odgovori

 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: potres.fondsolidarnosti@miz.hr.
 • Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr svakih 7 radnih dana.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

01.05.2022. godine

05.01.2022

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice