Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

8

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva), FSEU.MMPI.02
Datum objave: 05.01.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05.01.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava: 16.05.2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Alokacija: 26.476.081,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošta i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva

 • Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području pošte i telekomunikacija na razinu prije potresa.
 • U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području pošte i telekomunikacija podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije
 • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

 • Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 16. svibnja 2022. godine.
 • Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
 • Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referenta oznaka poziva FSEU.MMPI.02., te rečenica Za poziv: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije. s naznakom „Ne otvarati prije sastanka za otvaranje prijava“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 26.476.081,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

16.05.2022

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice