KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta

19

February

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 18.02.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 18.03.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 15.02.2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 100.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica.
 • Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

SVRHA POZIVA:

 • Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi građenja reciklažnog dvorišta u skladu s aktom na temelju kojeg mogu započeti radovi koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) ;
 • Troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme te opreme za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) kao i za ishođenje uporabne dozvole, a čija je izrada započela nakon sklapanja Ugovora;
 • Troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (cesta mora biti isključivo za potrebe pristupa reciklažnom dvorištu koje je predmet projektnog prijedloga);
 • Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja reciklažnog dvorišta, ukoliko su isti propisani aktima kojima se dozvoljava zahvat u prostoru i gradnja te u konačnici uporaba, i ukoliko su namijenjeni isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta koje je predmet projektnog prijedloga;
 • Troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar reciklažnog dvorišta prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba u svrhu uspostave reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Troškovi usluge stručnog nadzora građenja;
 • Troškovi usluge projektantskog nadzora;
 • Troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 • Troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade;
 • Troškovi pristojbe za izdavanje uporabne dozvole;
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 • Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa
 • Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.
 • Troškovi nabave mobilne jedinice kontejnerskog tipa
 • Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu ukoliko postoji potreba;
 • Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 • Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 • Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno–informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa ;
 • Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice,
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrativ,
 • Kamate na dug,
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom,
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima,
 • Bonusi za zaposlene,
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova,
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske tansfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije,
 • Kupoprodaja zemljišta,
 • Leasing,
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Izdatci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18 i 6/20).

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  4.500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

15.02.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice