Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

4

August

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 31.07. 2020
Datum početka zaprimanja prijava: 31. 07. 2020
Datum završetka zaprimanja prijava: 31. 07. 2021
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Alokacija: 89.111.500,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆI CILJ POZIVA:

 • Poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice.

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA:

 • Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, Unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge); jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

PRIHVATLJI IZDACI:

 • ukupne naknade za obavljeni rad svih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti
 • prijevoz,
 • prigodne nagrade/naknade radniku u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa;
 • naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora

NEPRIHVATLJIVI IZDACI:

 • kamate na dug;
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja;
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) (osim u slučajevima kada korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u);
 • kupnja rabljene opreme;
 • kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektnih aktivnosti;
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obavezna prema nacionalnom zakonodavstvu;
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima;
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i ostali troškovi financijske prirode;
 • kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina;
 • amortizacija trajne materijalne imovine;
 • doprinosi u naravi;
 • izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja Korisnik;
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija;
 • ostali prihvatljivi troškovi koji premašuju 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi izrade studijskih programa;
 • troškovi podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih korisnika i/ili partnera;
 • troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih uz projekt temeljem ugovora o djelu za zaposlenike korisnika i/ili partnera koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju temeljem ugovora o radu;
 • troškovi prigodnih nagrada radniku (božićnica i/ili regres) u stvarno isplaćenom iznosu iznad neoporezivog godišnjeg iznosa;
 • jubilarne nagrade i naknade za odvojeni život;
 • naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede i privremene spriječenosti obavljanja rada zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • jednokratne naknade i potpore koje čine materijalno pravo radnika, a koje se ostvaruju temeljem nastanka okolnosti za koje se dodjeljuju i ne isplaćuju se svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno dijete, zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana, dar za djecu i slično);
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  89.111.500,00 Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  400.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRTNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice