Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

24

November

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni trajni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 23.11.2020
Datum početka zaprimanja prijava: 30.11.2020
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2021
Fond: Europski socijalni fond
Program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
Alokacija: 10.000.000,00 kn

 

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opći cilj

 • Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj

 • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prihvatljive aktivnosti

 • medijske kampanje
 • izrada televizijskih spotova, reklama
 • okrugli stolovi
 • otvoreni dani
 • radionice, seminari, predavanja
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji)
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali)
 • održavanje webinara
 • upravljanje projektom
 • praćenje provedbe
 • izvještavanje o provedbi
 • izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo)
 • organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti)
 • izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija)
 • Napomena: Element Promidžba i vidljivost i Element Upravljanje projektom i administracija su obvezni elementi. Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

Neprihvatljive aktivnosti

 • projekti čije aktivnosti su isključivo odnosi s javnošću
 • čiji su korisnici isključivo članovi Udruge za koje se općenito smatra da su u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kao što je osnovna zdravstvena skrb
 • aktivnosti kojima se podupiru strukture ili sustavi, a ne izravno pojedinci
 • individualno sponzorstvo za sudjelovanje na radionicama, seminarima,konferencijama, kongresima
 • koje se odnose samo na jednokratnu manifestaciju (npr. konferencija, okrugli stol, seminar, obljetnica, ekskurzija), osim u slučaju kada se takva aktivnost provodi uz ostale aktivnosti programa ili kao jedna od ostalih aktivnosti programa koji se prijavljuje
 • projekti koji se odnose isključivo ili prvenstveno na kapitalna ulaganja u zemljišta, zgrade, vozila
 • projekti koji se odnose isključivo na razvoj strategija, planova ili drugih sličnih dokumenata
 • projekti koje se odnose isključivo na istraživanje
 • projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima
 • donacije u dobrotvorne svrhe
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima
 • profitne aktivnosti
 • aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnog cilja

Prihvatljivi izdaci

 • u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
 • povezani s projektom i nastali u okviru projekta za koji je preuzeta obaveza Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
 • nastali u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Europske unije
 • stvarno nastali kod Korisnika i ako je primjenjivo Partnera, osim u slučajevima navedenim u članku 13. stavku 5. Uredbe 1304/2013 o Europskom socijalnom fondu i Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046
 • dokazivi putem računa ili računovodstvenih dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima prihvatljivim za sufinanciranje
 • nastali tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka sukladno točki 2.4 Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 • usklađeni s primjenjivim pravilima javne nabave
 • usklađeni s odredbama čl. 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugoga financijskog instrumenta Europske unije te člankom 191. Uredbe (EU, Euratom) br.2018/1046 koji se odnosi na načelo nekumulativnosti i zabranu dvostrukog financiranja

Neprihvatljivi izdaci

 • kamate na dug
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) (osim u slučajevima kada Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u);
 • kupnja opreme i vozila
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode
 • upravne pristojbe
 • kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta, nekretnina i infrastrukture
 • troškovi održavanja/zamjena i amortizacije
 • doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju Korisnika
 • izdaci povezani s uslugom revizije projekta
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija
 • izdaci koji ispunjavanju uvjete za potporu iz EFRR-a
 • neizravni troškovi koji premašuju 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja; izravni troškovi osoblja koji premašuju 20% prihvatljivih ostalih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije
 • troškovi vezani uz radionice, seminare, konferencije, kongrese i druge oblike usavršavanja i savjetovanja povezane s upravljanjem projektom i administracijom osim onih u organizaciji posredničkih tijela kao ugovornih strana
 • troškovi podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih korisnika i/ili partnera
 • troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih za projekt na temelju ugovora o djelu zaposlenika Korisnika i/ili partnera koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju na temelju ugovora o radu;
 • jubilarne nagrade i naknade za odvojeni život
 • naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede i privremene spriječenosti obavljanja rada zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • jednokratne naknade i potpore koje čine materijalno pravo radnika a koje se ostvaruju temeljem nastanka okolnosti za koje se dodjeljuju i ne isplaćuju se svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno dijete, zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana, dar za djecu i slično)
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora
 • troškovi aktivnosti koje se provode izvan Republike Hrvatske
 • doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja roba, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti
 • troškovi plaća i povezanih troškova osoba koje su kontinuirano uključene u provedbu projektnih aktivnosti ili upravljanje i administraciju projektom te promidžbu i vidljivost koji nisu u skladu s pozitivnim propisima nacionalnog zakonodavstva i važećom Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda 2014.-2020.
 • operativni troškovi osim dozvoljenih neizravnih troškova
 • trošak potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice
 • troškovi vanjskih usluga za upravljanje projektom i administracijom
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  10.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  200.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice