Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava: 21.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program:  „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 100.010.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆI CILJEVI POZIVA:

 • Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA:

 • Skupina 1
 • Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 • Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
 • Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
 • Skupina 2
 • Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
 • Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
 • Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Skupina 1
 • Troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi.
 • Troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
 • Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja;
 • Troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
 • Troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
 • Troškovi plaća osoba u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon zaposlenja osobe u nepovoljnom položaju.
 • Troškovi su troškovi plaća u razdoblju tijekom kojeg je zaposlena osoba s invaliditetom.
 • Troškovi prilagodbe poslovnih prostorija;
 • Troškovi zapošljavanja osoblja isključivo za vrijeme provedeno u pružanju pomoći radnicima s invaliditetom i u obučavanju tog osoblja za pružanje pomoći radnicima s invaliditetom;
 • Troškovi prilagodbe ili nabave opreme, odnosno nabave i provjere računalnih programa koje upotrebljavaju radnici s invaliditetom, uključujući prilagođenu ili pomoćnu tehnološku opremu, koji su dodatni u odnosu na one koje bi korisnik snosio da zapošljava osobu bez invaliditeta;
 • Troškovi izravno povezani s prijevozom radnika s invaliditetom na radno mjesto i u odnosu na s radom povezane djelatnosti;
 • Troškovi plaća za sate koje je radnik s invaliditetom proveo na oporavku;
 • Skupina 2
 • Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu (ali unutar Europske unije) za ciljane skupine koje sudjeluju u projektnim aktivnostima (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica);
 • Troškovi nabave opreme nužne za sudjelovanje ciljnih skupina u projektnim aktivnostima (detalji navedeni pod točkom 4.3.3);
 • Usluge izobrazbe i osposobljavanja;
 • Usluge prevođenja;
 • Usluge provedbe programa/radionica za ciljane skupine;
 • Troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti u projektu;
 • Catering (ako je povezano s organizacijom projektnih aktivnosti);
 • Troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);
 • Materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge);
 • Troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
 • Priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava;
 • Uspostava i održavanje internetskih stranica;
 • Troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;
 • Marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.;
 • Troškovi promocije proizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.).

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kamate na dug;
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja;
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) (osim u slučajevima kada Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u);
 • doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za Korisnika;
 • kupnja vozila;
 • kupnja korištene opreme;
 • amortizacija trajne materijalne imovine;
 • izrada poslovnog plana čiji trošak izrade premašuje iznos od 10 tisuća kuna;
 • troškovi transformacije Korisnika u društvenog poduzetnika koji nisu javnobilježnički, sudski ili druge upravne pristojbe i troškovi sukladno službeno propisanim tarifama (primjenjivo na Skupinu 2);
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu;
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova;
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima;
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode;
 • kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta u iznosu većem od 10% iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka za određenu operaciju;
 • troškovi vezani uz radionice, seminare, konferencije, kongrese i druge oblike usavršavanja povezane s upravljanjem projektom i administracijom;
 • troškovi pravnih osoba u elementu Upravljanje projektom i administracija;
 • troškovi podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih Korisnika i/ili Partnera;
 • troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih uz projekt na temelju ugovora o djelu za zaposlenike Korisnika i/ili Partnera koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju na temelju ugovora o radu;
 • jubilarne nagrade i naknade za odvojeni život;
 • naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede i privremene spriječenosti obavljanja rada zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • trošak plaća ciljane skupine koje nisu zaposlene kod Prijavitelja, i ako je primjenjivo Partnera;
 • jednokratne naknade i potpore koje čine materijalno pravo radnika, a koje se ostvaruju na temelju nastanka okolnosti za koje se dodjeljuju i ne isplaćuju se svim zaposlenicima
 • korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno dijete, zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana, dar za djecu i slično);
 • izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz EFRR-a;
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija;
 • trošak potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice;
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta;
 • plaćanje u gotovini iznad 5.000,00 HRK, odnosno iznad iznosa blagajničkog maksimuma koji je utvrđen internim aktom Korisnika, ukoliko je isti manji od 5.000,00 HRK;
 • ostali prihvatljivi troškovi koji premašuju vrijednost od 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • izdaci povezani s uslugom revizije projekta koju nabavlja Korisnik;
 • savjetodavne usluge koje se odnose na trošak aktivnosti upravljanja i administracije (Skupina 1, u sklopu Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova).
 • Troškovi usluge evaluacije projekta

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.010.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  400.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  74.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

21.05.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice