Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

20

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 05.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 03.02.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 01.10.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 100.000.000,00 HRK

PREDMET POZIVA:

 • povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

SVRHA POZIVA:

 • podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi usluga, opreme i radova
 • Troškovi usluga investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon
 • Troškova usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji
 • Troškovi usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa, te troškovi usluga vezanih uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi, u maksimalnom iznosu do 0,5% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje
 • Izravni troškovi osoblja
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe EU 1303/2013. Indirektni (neizravni) troškovi odnose se na troškove uredskog prostora u kojem Prijavitelj obavlja barem jednu djelatnost gospodarenja otpadom
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, u maksimalnom iznosu do 2% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrativ
 • Kamate na dug
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom,
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika (npr. otpremnine, nagrade i darovi), u skladu s propisima RH,
 • Bonusi za zaposlene,
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova,
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije,
 • Kupoprodaja zemljišta,
 • Leasing,
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Izdatci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18).

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRANIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

01.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice