Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

29

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 29.05.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 28.05.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Alokacija: 100.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

CILJ POZIVA:

 • Pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • izravno su povezani s aktivnostima te vode do ispunjenja ciljeva projekta i zadanih pokazatelja
 • navedeni su u ugovorenom proračunu projekta
 • u skladu su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka
 • nastali su kod Korisnika i partnera
 • nastali su tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka koji je određen Posebnim uvjetima;
 • u skladu su s ograničenjima za posebne kategorije troškova
 • ne premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove ili premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove, a za koje odstupanje je potpisan Dodatak Ugovoru
 • izravno su povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe, a odnose se na nabavu usluga i radova.
 • Troškovi povezani s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporučena i instalirana tijekom provedbe projekta (narudžba robe, potpisivanje ugovora, ili bilo koji drugi oblik stvaranja obveze za plaćanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti isporučena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troška). Prijenos novčanih sredstva između Korisnika i partnera (ako projekt uključuje partnere) neće se smatrati troškom koji je nastao tijekom razdoblja prihvatljivosti troškova za projekt naveden u Posebnim uvjetima
 • razumni su, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti, te su poštivana pravila nabave određena ovim Ugovorom
 • koji nisu financirani iz drugih javnih izvora (tj. pomoći EU).

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kamate na dug
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) (osim u slučajevima kada korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u)
 • kupnja rabljene opreme
 • kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektnih aktivnosti
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu
 • obavezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i ostali
 • troškovi financijske prirode
 • kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina
 • amortizacija trajne materijalne imovine
 • doprinosi u naravi
 • izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja Korisnik
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija;
 • ostali prihvatljivi troškovi koji premašuju 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi izrade studijskih programa
 • troškovi podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih korisnika i/ili partnera
 • troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih uz projekt temeljem ugovora o djelu za zaposlenike korisnika i/ili partnera koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju temeljem ugovora o radu
 • troškovi prigodnih nagrada radniku (božićnica i/ili regres) u stvarno isplaćenom iznosu iznad
 • neoporezivog godišnjeg iznosa
 • jubilarne nagrade i naknade za odvojeni život
 • naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede i privremene spriječenosti obavljanja rada zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • jednokratne naknade i potpore koje čine materijalno pravo radnika, a koje se ostvaruju
 • temeljem nastanka okolnosti za koje se dodjeljuju i ne isplaćuju se svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno dijete, zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana, dar za djecu i slično)
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice