Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura online”

20

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 18.05.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 18.05.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
Alokacija: 25.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

CILJ POZIVA:

 • Povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • izravno su povezani s aktivnostima te vode do ispunjenja ciljeva projekta i zadanih pokazatelja
 • navedeni su u ugovorenom proračunu projekta
 • u skladu su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka;
 • nastali su kod Korisnika i partnera
 • nastali su tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka koji je određen Posebnim uvjetima
 • u skladu su s ograničenjima za posebne kategorije troškova
 • ne premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa (kao što je navedeno u Prilogu I. Ugovora – Opis i proračun projekta) glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove ili
 • premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa (kao što je navedeno u Prilogu I. Ugovora - Opis i proračun projekta) glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove, a za koje odstupanje je potpisan Dodatak Ugovoru
 • izravno su povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe, a odnose se na nabavu usluga i radova. Troškovi povezani s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporučena i instalirana tijekom provedbe projekta (narudžba robe, potpisivanje ugovora, ili bilo koji drugi oblik stvaranja obveze za plaćanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti isporučena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troška). Prijenos novčanih sredstva između Korisnika i partnera (ako projekt uključuje partnere) neće se smatrati troškom koji je nastao tijekom razdoblja prihvatljivosti troškova za projekt naveden u Posebnim uvjetima
 • razumni su, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti, te su poštivana pravila nabave određena ovim Ugovorom
 • koji nisu financirani iz drugih javnih izvora (tj. pomoći EU)

NEPRIHVATLJIVI IZDACI:

 • kamate na dug
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji korisnik ima mogućnost povrata (povrativi PDV)
 • doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za korisnika
 • kupnja korištene opreme
 • kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektnih aktivnosti
 • kupnja vozila
 • neprihvatljivi izravni troškovi osoblja sukladno primjenjivoj Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj objavljenoj na internetskoj stranici ESF-a www.esf.hr
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima i ostalih neoporezivih naknada, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koje nisu iskazane na platnoj listi
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode
 • ostali prihvatljivi troškovi koji premašuju vrijednost od 40 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora, odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekte financiraju iz drugih izvora
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta
 • kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina
 • amortizacija trajne materijalne imovine
 • troškovi kupnje i najma opreme koji nisu povezani s provedbom projektnih aktivnosti
 • standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000,00 EUR javnog doprinosa, financiranje primjenom fiksnih stopa (izuzev primjene fiksne stope u visini od 40 % izravnih troškova osoblja), utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova
 • troškovi pravnih osoba i osoba angažiranih ugovorom o djelu za provedbu aktivnosti „Upravljanje projektom i administracija“
 • izdaci povezani s uslugom revizije projekta koju nabavlja korisnik
 • izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz EFRR-a
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  25.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice