Otvoreni Poziv – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

8

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 05.01.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05.01.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.05.2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.02.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 95.779.407,79 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Pozivom će se financirati provedbe mjera neposredne obnove potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha poziva

 • Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18);
 • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska

Prihvatljive aktivnosti

 • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • Grupa 2.: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Grupa 3.: Izvedba radova
 • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Administrativni podaci

 • Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije. Provedba operacije smije započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a mora se dovršiti do 15. svibnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba operacije traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.
 • Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
 • Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavi Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.
 • Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
 • Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Pitanja i odgovori

 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv2@mingor.hr.
 • Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.05.2022

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice