KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

12

March

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.03.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.04.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.09.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 150.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

CILJ POZIVA:

 • Doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada
 • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta, te troškovi vezani uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi, u maksimalnom iznosu do 3% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Izdaci povezani s financijskim leasingom: trošak nabave financijskog leasinga troškovi poreza, troškovi amortizacije, troškovi kamata, početni izravni troškovi nabave (transporta, raznih naknada, troškovi koji nastanu tijekom pregovaranja i osiguranja ugovora o leasingu i sl.);
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrativ,
 • Kamate na dug,
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme i vozila,
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom,
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima,
 • Bonusi za zaposlene,
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,
 • Troškovi sudskih i izvan sudskih sporova,
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije,
 • Kupoprodaja zemljišta,
 • Operativni najam,
 • Operativni troškovi,
 • Troškovi plaća osoblja Korisnika,
 • Troškovi usluge upravljanja projektom i administracije,
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Izdaci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,
 • Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada,
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

VAŽNO!

 • Obavještavamo potencijalne prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ da se sukladno navedenom u Uputama za prijavitelje, poglavlje 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, poziv obustavlja na određeno vrijeme, odnosno do utorka, 1. rujna 2020. do 9:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  150.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  0Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.480.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.09.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice