KK.06.3.1.17 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

31

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 30.01.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.03.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.11.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 50.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

SVRHA POZIVA:

 • Podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
 • U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada ili mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi usluga i opreme vezanih uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • Troškovi usluga, opreme i radova za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa, te troškovi usluga vezanih uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
 • Izravni troškovi osoblja zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe EU 1303/2013. Indirektni (neizravni) troškovi odnose se na troškove uredskog prostora u kojem Prijavitelj obavlja aktivnosti usko vezane uz provedbu projekta (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, u maksimalnom iznosu do 2% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrata
 • Kamate na dug
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenjea emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu 1. Direktive 2003/87/EZ
 • Proizvodnja, prerada s trgovačkim društvom u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama
 • Kupnja rabljene opreme
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom
 • Doprinosi za dobrovoljno zdravstveno ili mirovinsko osiguranje koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima, osim kako je dozvoljeno Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18 i 6/20)
 • Bonusi za zaposlene
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 • Troškovi sudskih i izvansudskh sporova
 • Gubitci zbog fluktuacija valutnih tečajeva i provizija na valutni tečaj
 • Trpškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, nakande za financijske transakcije, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod dinancijske institucije, javnobilježnički trošak
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguranja roba, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazane vrijednosti
 • Troškovi amortizacije
 • Kupoprodaja zemljišta
 • Leasing
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik
 • Izdaci povezani s računovodstvenm uslugama i uslugama revizije u okviru operacija, koju nabavlja Korisnik
 • Izdatak jamstava koje izdaje banka ili fruge financijske institucije
 • Izdatci operacije koje ostvaruju neto prohode za vrijeme provedbe
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prohvatljivosti izdataka

VAŽNO!

 • Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ da se, sukladno navedenom u točki 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Uputa za prijavitelje, Poziv obustavlja na određeno vrijeme, odnosno do utorka, 1. rujna 2020. do 9:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice