KK.01.2.1.02 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2

17

December

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 11.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 31.01.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 29.06.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Alokacija: 103.633.916,55 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:
 • potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
 • regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

SVRHA POZIVA:

 • Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik:
 • pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
 • pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Prijavitelj može prijaviti i provoditi Projekt samostalno ili u partnerstvu. Za projekte koje prijavitelj provodi u partnerstvu primjenjuju se sljedeći uvjeti:
 • prihvatljivi su prijavitelji poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja
 • partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u Projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova Projekta. U okviru Projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti projekta: troškovi materijala, potrošne robe, upravljanja projektom, troškovi u vezi s poštivanjem pravila informiranja i vidljivosti, troškovi revizije, trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
 • trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema)
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • troškovi dnevnica, smještaja i putovanja nastali kod partnera koji nema sjedište, odnosno, poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  770.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00 Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  30.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice