Izmjena Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

5

February

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 11.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 14.02.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 29.06.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, obrta i poduzetništva
Alokacija: 770.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:
 • a) potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
 • b) regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

SVRHA POZIVA:

 • razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi Projekta
 • Postojeći zaposleni, za radno mjesto na kojem postoji djelatnik zaposlen kod prijavitelja/partnera u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga bruto iznos temeljen je na stvarnoj plaći tog radnog mjesta.
 • Novozaposleni
 • Trošak plaća postojećih zaposlenih osoba u OIŠZ koje se financiraju iz Državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • Troškovi plaća osoblja
 • Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje uz primjenu fiksne stope od 40%

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrativ PDV);
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug;
 • Ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama
 • Kupnja rabljene opreme;
 • Kupnja i najam vozila;
 • Kupoprodaja zemljišta;
 • Trošak izgradnje novih objekata (zgrada, drugih objekata)
 • Oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt
 • Kupnja ili zakup sitnog inventara;
 • Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima nevezano za projekt;
 • Troškovi za savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja;
 • Troškovi zaposlenika (plaće) koji ne rade na poslovima vezanima uz projekt;
 • Kupoprodaja zgrada;
 • IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje
 • Režijski troškovi, materijali i potrošna roba koje poduzetnik koristi u redovnom poslovanju nevezano za projekt;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 • Troškovi sudskih i izvan sudskih sporova
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak;
 • Leasing;
 • Ulaganje u aerodromsku infrastrukturu;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršenih radova ili osiguranja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Ulaganje u stambeni sektor;
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihova izgradnja;
 • Troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koje nabavlja Korisnik, osim ukoliko iste nisu obavezne u okviru ovog poziva
 • Trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija;
 • Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene u točki 2.10.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  770.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  30.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice