Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

10

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 03.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 06.12.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 21.02.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 695.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Povećanje nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) do 2023. godine.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne samouprave

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi upravljanja projektom i/ili troškovi plaća dvije osobe koje rade na aktivnostima upravljanja projekata
 • Troškovi plaća osoblja prihvatljivi tek nakon potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava
 • Troškovi savjetodavnih usluga za izradu dokumentacije za pripremu projekta do najvećeg iznosi od ukupno 1.000.000,00 HRK
 • Troškovi projektiranja širokopojasne mreže sljedeće generacije
 • Troškovi pribavljanja svih potrebnih dozvola i odobrenja te upisa u katastar infrastrukturnih objekata
 • Troškovi gradnje infrastrukture širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije
 • Troškovi nabave i postavljanja opreme
 • Troškovi stručnog nadzora gradnje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije
 • Troškovi obavljanja poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • Troškovi službenih putovanja članova projektnog tima, ako su izravno povezani s provedbom projektnih aktivnosti a do najvišeg iznosa od 100.000,00 HRK
 • Troškovi povezani s uslugom revizije projekta do najvišeg iznosa od 285.000,00 HRK
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti do najvišeg iznosa od 285.000,00 HRK
 • Troškovi povezani s aktivnostima promicanja horizontalnih načela
 • Nenaknadivi porez na dodanu vrijednost koji nastaje izravno iz provedbe projektnih aktivnosti

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • PDV osim ako PDV nije povrativ;
 • Kamate na dug
 • Stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihova izgradnja
 • Ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama;
 • Kupnja rabljene opreme;
 • Kupnja vozila;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • Neoporezivi primici radnika u skladu s propisima Republike Hrvatske izuzev: o dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu, o naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju, o naknada troškova noćenja na službenom putovanju, o naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe; ▪ Bonusi za zaposlene;
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom;
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova;
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak;
 • Ulaganje u aerodromsku infrastrukturu;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 • Leasing;
 • Troškovi za plaće koje su već osigurane iz drugih javnih izvora, a za koje nije dostavljen dokaz o vraćanju sredstava u državni proračun;
 • Troškovi izgradnje agregacijske širokopojasne infrastrukture (izbjegavanje dvostrukog financiranja); ▪ Kupnja opreme koja nije povezana sa svrhom projekta;
 • Nabava korisničke opreme (engl. CPE – Customer Premises Equipment) 37 , a koja nije dio priključne točke mreže u skladu s ZEK-om;
 • Troškovi vezano za kućne instalacije kod korisnika;
 • Troškovi amortizacije bez izuzetaka;
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucije.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  695000000Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA:
  76000000Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

21.02.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice