ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

16

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 15. 10. 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16. 10. 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 11.01.2021.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 20.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diverzifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

PREDMET POZIVA:

 • Definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih razvoju poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na teritoriju Urbane aglomeracije Osijek.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi radova izgradnje nove, obnove ili nadogradnje postojeće poduzetničke infrastrukture;
 • Troškovi građenja poduzetničke infrastrukture;
 • Troškovi izgradnje i/ili opremanja zelenih infrastruktura;
 • Troškovi opremanja poduzetničke infrastrukture/zone/zelene infrastrukture (npr. nabava opreme, strojeva, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon);
 • Troškovi doprinosa i priključaka (npr. komunalni doprinos, vodni i energetski priključci, trošak dozvola i sl.);
 • Troškovi stručnog nadzora građenja i koordinacije zaštite na radu
 • Troškovi izrade projektne dokumentacije (npr. arhitektonski projekti, studije, elaborati, projektna prijava i sl.);
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu:
 • Troškovi nabave licenci, patenata, autorskih prava, informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja te drugih vrsta intelektualnog vlasništva vezanog za uspostavu/unapređenje usluga za MSP-e (i ostala ulaganja u nematerijalnu imovinu PPI-a namijenjenu osiguranju uvjeta za pružanje visokokvalitetnih usluga MSP-ovima );
 • Troškovi usavršavanja i edukacije zaposlenika PPI-a:
 • a) troškovi vanjskih predavača za edukacije zaposlenika PPI-ja koje se održavaju u prostorijama PPI-ja;
 • b) troškovi sudjelovanja zaposlenika PPI-a u vanjskim programima edukacije (troškovi kotizacija, putni troškovi, troškovi edukativnih materijala);
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti uključujući troškove organizacije predstavljanja projekta, izrade informacijskih i trajnih ploča, promidžbenih materijala (primjerice, publikacija, plakata, letaka) i sl.;
 • Trošak poreza na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik nema pravo ostvariti odbitak (napomena: u opisu stavke troška potrebno je navesti da li je ista sa ili bez PDVa te korištenu stopu PDV-a);
 • Troškovi revizije projekta;
 • Troškovi upravljanja projektom i administracije (mogu biti troškovi plaća osoblja prijavitelja i/ili partnera (ako je primjenjivo) i/ili vanjske usluge).

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako PDV nije povrativ;
 • Kamate na dug;
 • Ulaganje radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama;
 • Kupnja rabljene opreme;
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima;
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom;
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova;
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financisjke institucije, javnobilježnički trošak;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije;
 • Kupoprodaja zemljišta;
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija;

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  20.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00Hrk
 • MAKSIMALANB IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  4.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

11.01.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice