Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.07.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 12.07.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.11.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program:  OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Alokacija: 972.119.600,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆI CILJ:

 • integriranje hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

SPECIFIČNI CILJ:

 • financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi otkupa zemljišta do najviše 10% ukupno prihvatljivih izdataka projekta
 • Troškovi na izvedbi radova premještanja postojećih morskih luka, osuvremenjivanje postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prometom
 • Troškovi vezani uz aktivnosti za poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
 • Troškovi vezani uz izgradnju ili unaprjeđenje pristupnih cestovnih prometnica koje služe kao pristup lukama koje pružaju usluge vezane za otoke
 • Troškovi vezani uz horizontalne aktivnosti
 • Troškovi jaružanja koji se ne smatraju operativnim troškovima
 • Trošak stručnog nadzora građenja
 • Troškovi nabave i ugradnje potrebne opreme vezane uz troškove u točkama 3 i 4
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti projekta, u skladu s točkom 2.7. ovog Poziva uključujući troškove organizacije predstavljanja projekta, izrade informacijskih i trajnih ploča promidžbenih materijala
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti projekta prihvatljivi su do najviše 3% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 • Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski
 • konzultanti koji su izabrani u postupku javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i/ili troškovi osoblja na projektu kao troškovi provedbe projekta.
 • Trošak osoblja
 • Troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi u skladu s odredbama iz točke 5.2 Uputa

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako PDV nije povrativ;
 • Kupnja rabljene opreme;
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima
 • Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim/međumjesnim prijevozom, nadoknada troškova prijevoza i noćenja na službenom putovanju odnosno troškova prijevoza i noćenja tijekom rada na terenu, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu (terenski dodatak) u zemlji i inozemstvu, korištenje privatnog/službenog automobila u poslovne svrhe“
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere,
 • Trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak
 • Troškovi amortizacije – osim u slučaju kada su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 69.
 • Uredbe (EU) br. 1303/2013
 • Kamate na dug, izuzev bespovratnih sredstava danih u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 • Leasing
 • Troškovi održavanja (redovitog ili izvanrednog)
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja korisnik
 • Troškovi pripremnih radova, troškovi izrade, izmjena i dopuna studijske i projektne
 • dokumentacije te ostali troškovi potrebni za pripremu projekta
 • Troškovi pričuve (sukladno definiciji u točki 7. Pojmovnik)
 • Troškovi nepredviđenih radova (sukladno definiciji u točki 7. Pojmovnik)
 • Neizravni troškovi, osim pod uvjetima opisanima pod Prihvatljivim izdacima unutar točke 2.9.
 • Ostali neprihvatljivi troškovi definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN, br. 115/18,6/20, 20/20 - ispravak).

Iznosi sredstava

 • UKUPNI ROK PRIJAVE:
  972.119.600,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.500.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  250.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

12.07.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice