Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s (kad je to primjereno) pristupima utemeljenim na ekosustavima

8

January

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.04
Datum početka zaprimanja prijava: 5. siječnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. svibnja 2022. godine
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Partneri: Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi

Alokacija: 81.850.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Predmet poziva je potpora provedbi operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine. Poziv se provodi kao otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.05.2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi.
 • Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva. Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog. Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.satrukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/. Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva. Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Svrha natječaja

 • Svrha Poziva je nadoknada sredstava utrošenih radi operacija čišćenja potresom pogođenih područja, te vraćanja u ispravno radno stanje komunalne infrastrukture u kakvom su bili prije katastrofe.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koji obavlja djelatnost financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenje okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi. U okviru radova potrebno je omogućiti aktivnosti procjene nastale štete u cilju uspostave funkcioniranja cjelokupnog javnog komunalnog sustava i odvijanja prometa, te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme, postrojenja i javnih površina. Nužno je građevni i ostale vrste materijala i otpada, uključujući povećane količine odvojeno sakupljenog otpada na lokacijama kontejnerskih naselja, centara za humanitarnu pomoć, Stožera civilne zaštite i sl. a što je direktno posljedica potresa, sakupiti, prevesti i zbrinuti na zakonom propisan način.
 • U okviru ove aktivnosti prihvatljive su sve radnje čišćenja područja koje su poduzete neposredno nakon potresa kao i tijekom narednog razdoblja u kojem su se značajno povećale količine materijala od rušenja i količine raznih vrsta otpada.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)

Pitanja i odgovori

 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv4@mingor.hr.
 • Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.5.2022.

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice