ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 26.07.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 10.09.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.09.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije
Alokacija: 41.365.464,85 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području Urbane aglomeracije Zagreb.

PREDMET POZIVA:

 • dodjela bespovratnih sredstava u okviru otvorenog postupka je ulaganje u biciklističku infrastrukturu na području Urbane aglomeracije Zagreb.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi pripreme i revizije projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola koje su preduvjet za izgradnju, prilagodbu i modernizaciju biciklističke infrastrukture, kako je ona definirana u Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi
 • Izrada detaljnog iskaza procijenjenih troškova izgradnje i opremanja;
 • Izrada dokumentacije za javnu nabavu i usluge provedbe postupka javne nabave,
 • Priprema dokumenata koji su potrebni za ishođenje i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola;
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezanih uz izgradnju i opremanje novih dionica biciklističke infrastrukture;
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezanih uz prilagodbu i modernizaciju postojeće biciklističke infrastrukture;
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezanih uz izgradnju prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti i povećanja korištenja biciklističkih prometnica;
 • Troškovi usluga stručnog nadzora radova i upravljanja projektom gradnje;
 • Troškovi upravljanja projektom i administracije (ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i/ili angažiranje postojećih ili novozaposlenih djelatnika prijavitelja i/ili partnera za upravljanje projektom);
 • Troškovi neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova iz točke 5.5. ovih Uputa,
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti
 • Troškovi povezani s provođenjem horizontalnih aktivnosti;
 • Trošak poreza na dodanu vrijednost za koji prijavitelj ili partner nemaju pravo ostvariti odbitak.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
 • Kamate na dug;
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama;
 • Kupnja ili zakup rabljene opreme;
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom;
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova;
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 • Troškovi amortizacije ukoliko nisu kumulativno ispunjeni uvjeti navedeni u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka;
 • Kupoprodaja zemljišta;
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija;
 • Ostali neprihvatljivi troškovi definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  41.365.464,85Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  8.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.09.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice