2020 CEF Telecom Call – Public Open Data (CEF-TC-2020-2)

4

September

Zatvoreno

Država: Hrvatska
Datum objave: 30. lipnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 05. studenog 2020.
Alokacija: 22.560.000,00 HRK

OPĆI CILJEVI:

 • Prijedlozi se moraju odnositi na stvaranje prekograničnih i / ili višedomenskih usluga ponovnom uporabom podataka koji su dostupni za otkrivanje / dostupnost putem Europskog podatkovnog portala, u kombinaciji s drugim izvorima informacija, gdje je to primjenjivo.
 • Predložene akcije moraju se prioritetno odnositi na skupove podataka koji pripadaju jednoj ili više sljedećih kategorija skupova podataka velike vrijednosti: geoprostorni, promatranje zemlje i okoliš, meteorologija, statistika, vlasništvo tvrtki i tvrtki, mobilnost. Ostale se kategorije mogu uzeti u obzir kada su opravdane (npr. Relevantnost za ciljeve predložene akcije, razvoj tržišta itd.).
 • Zemljopisna pokrivenost skupova podataka može biti paneuropska ili na razini jedne ili više regija EU ili država članica.
 • Kako bi opravdali odabir određenog skupa podataka i odgovarajućih domena i / ili zemljopisne pokrivenosti, podnositelji zahtjeva moraju se pozabaviti svim sljedećim temama u svom prijedlogu:
 • Na koji način odabrani skupovi podataka i / ili usluge doprinose stvaranju značajnih društveno-ekonomskih koristi ili koristi za okoliš i inovativnih usluga;
 • Koji je očekivani broj korisnika koji imaju koristi od odabranih skupova podataka, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP);
 • Kako odabrani skupovi podataka i / ili usluge pridonose ekonomiji podataka u smislu potencijalnih aplikacija generiranih njihovom ponovnom uporabom, uključujući u kombinaciji s drugim skupovima podataka.
 • Konkretnije, prijedlozi moraju jasno navesti kako će se rješavati svaka od dolje navedenih točaka:
 • Generirani skupovi podataka moraju biti dostupni i dostupni putem jednog ili više otvorenih portala podataka država članica i putem Europskog podatkovnog portala.
 • Uvjeti za objavljivanje i ponovnu upotrebu skupova podataka generiranih predloženim radnjama moraju biti strojno čitljivi i kompatibilni s licencama otvorenog standarda.
 • Gdje je primjenjivo, postojeća ili novorazvijena sučelja za programiranje aplikacija (API-ji) moraju se koristiti što je više moguće za podatke koji se ponovno koriste i / ili generiraju predloženom radnjom.
 • Generirani skupovi podataka moraju biti usklađeni, uključujući detaljan opis podataka (npr. Ekvivalentna granularnost u slučaju geoprostornih podataka), strukturu podataka, sadržaj podataka i semantiku podataka.
 • Moraju se predložiti konkretni ključni pokazatelji uspješnosti (KPI) kako bi se procijenile koristi implementiranih rješenja za građane i / ili tvrtke.
 • Moraju se uključiti slučajevi upotrebe kako bi se pokazala prikladnost predloženih rješenja i kako će se oni baviti ekonomskim i društvenim izazovima.
 • Treba se pozabaviti relevantnim pravnim aspektima koji se odnose na upotrebu podataka, usvajanje, dijeljenje itd., Bilo na europskoj ili nacionalnoj razini, uz one koji se odnose na osiguravanje poštivanja GDPR-a, uključujući aspekte licenciranja i, ako je primjenjivo, pravna pitanja koja se odnose na usluge personaliziranih podataka.
 • Sve predložene akcije moraju predvidjeti aktivnosti za promicanje i praćenje korištenja njihovih generičkih usluga od strane određenih ciljnih skupina, posebno malih i srednjih poduzeća.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi koje je stvarno imao korisnik bespovratne pomoći, a koji udovoljavaju svim kriterijima utvrđenim u članku 186. Financijske uredbe:
 • 1. Bespovratna sredstva ne smiju premašivati ukupnu gornju granicu izraženu u obliku apsolutne vrijednosti („maksimalni iznos bespovratnih sredstava”) koja se utvrđuje na temelju:
 • a. (ukupnog iznosa financiranja koji nije povezan s troškovima u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (a);
 • b. procijenjenih prihvatljivih troškova, ako je to moguće, u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (b);
 • c. ukupnog iznosa procijenjenih prihvatljivih troškova koji su unaprijed jasno utvrđeni u obliku jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točaka (c), (d) i (e).
 • Ne dovodeći u pitanje temeljni akt, bespovratna sredstva mogu biti izražena u obliku postotka procijenjenih prihvatljivih troškova, ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku iz prvog podstavka točke (b) ili kao postotak jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope iz prvog podstavka točke (c).
 • Ako bespovratna sredstva imaju oblik naveden u prvom podstavku točki (b) ovog stavka i ako se zbog posebnih značajki određenog djelovanja bespovratna sredstva mogu izraziti samo kao apsolutna vrijednost, provjera prihvatljivih troškova provodi se u skladu s člankom 155. stavkom 4. i, ako je to primjenjivo, s člankom 155. stavkom 5.
 • 2. Ne dovodeći u pitanje najveću stopu sufinanciranja određenu u temeljnom aktu:
 • a. bespovratna sredstva ne smiju premašivati prihvatljive troškove;
 • b. ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku navedenom u stavku 1. prvom podstavku točki (b) i ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 181. stavka 8., bespovratna sredstva ne smiju premašivati procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera.
 • 3. Prihvatljivi troškovi koji su stvarno nastali za korisnika, kako je utvrđeno u članku 125. stavku 1. prvom podstavku točki (b), moraju udovoljavati svim sljedećim kriterijima:
 • a. nastali su tijekom razdoblja trajanja djelovanja ili programa rada, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i potvrdama o obavljenoj reviziji;
 • b. navedeni su u procijenjenom ukupnom proračunu za određeno djelovanje ili program rada;
 • c. potrebni su za provedbu djelovanja ili programa rada za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
 • d. mogu se identificirati i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva korisnika;
 • e. ispunjavaju zahtjeve primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva;
 • f. razumni su, opravdani i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.
 • 4. U pozivima za podnošenje prijedlogâ navode se kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivima za financiranje od strane Unije. Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije te dodatno uz stavak 3. ovog članka, sljedeće kategorije troškova prihvatljive su ako ih je odgovorni dužnosnik za ovjeravanje naveo kao takve u pozivu za podnošenje prijedlogâ:
 • a. troškovi povezani s jamstvom za predfinanciranje koje je dostavio korisnik ako to jamstvo zahtijeva odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 152. stavkom 1.;
 • b. troškovi povezani s potvrdama o financijskim izvještajima i izvješćima o operativnoj provjeri ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje zahtijeva te potvrde ili izvješća;
 • c. PDV ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1).
 • d. troškovi amortizacije, pod uvjetom da su stvarno nastali za korisnika
 • e. troškovi plaća osoblja nacionalnih uprava u mjeri u kojoj su povezani s troškovima aktivnosti koje relevantno tijelo javne vlasti ne bi obavljalo da dotični projekt nije pokrenut.
 • Za potrebe drugog podstavka točke (c):
 • a) smatra se da se povrat PDV-a ne može osigurati ako se prema nacionalnom pravu PDV može pripisati bilo kojoj od sljedećih aktivnosti:
 • i. izuzetim aktivnostima bez prava na odbitak;
 • ii. aktivnostima koje su izvan područja primjene PDV-a;
 • iii. aktivnostima iz podtočaka i. ili ii. za koje se PDV ne može odbiti već se osigurava povrat njegova iznosa s pomoću posebnih mehanizama za povrat ili fondova za kompenzaciju koji nisu predviđeni Direktivom 2006/112/EZ, čak i ako je taj mehanizam ili fond uspostavljen nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u;
 • b) za PDV povezan s aktivnostima navedenima u članku 13. stavku 2. Direktive 2006/112/EZ smatra se da ga je platio korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka te direktive, neovisno o tome smatra li dotična država članica te aktivnosti aktivnostima kojima se bave javnopravna tijela u svojstvu tijela javne vlasti.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN BROJ BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  22.560.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

05.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice