2020 CEF Telecom Call – European Digital Media Observatory (CEF-TC-2020-2)

4

September

Zatvoreno

Država: Hrvatska
Datum objave: 30. lipnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 05. studenog 2020.
Alokacija: 67.860.000 HRK

OPĆI CILJ:

 • Svaka predložena akcija mora obuhvaćati sve sljedeće aktivnosti:
 • 1. Stvaranje / proširenje nacionalnih ili multinacionalnih istraživačkih središta na digitalnim medijima
 • Prijedlozi moraju obuhvaćati sve sljedeće elemente:
 • a) Kako će se stvoriti ili proširiti nacionalno / multinacionalno središte za istraživanje digitalnih medija. Svako središte mora okupiti nacionalnu / multinacionalnu multidisciplinarnu zajednicu koja se sastoji od akademskih istraživača, istraživača činjenica, medijskih stručnjaka i drugih relevantnih dionika kako bi se stvorila mreža sposobna za brzo otkrivanje i analizu kampanja dezinformacija, kao i za proizvodnju sadržaja koji podržavaju glavne i lokalne medije. i javne vlasti u razotkrivanju štetnih kampanja dezinformacija. U tu svrhu svaki prijedlog trebao bi sadržavati pisma podrške od stručnjaci i organizacije, a ne dio konzorcija koji su zainteresirani da postanu dijelom multidisciplinarne zajednice.
 • b) Na koji će način istraživačko središte pridonijeti EDMO-ovim spremištima provjera činjenica, materijalima za medijsku pismenost i znanstvenim člancima, uključujući ankete o trendovima dezinformacija, situacijskim analizama, procjenama politika internetskih platformi za rješavanje štete povezane s dezinformacijama.
 • c) Postavljanje web stranice od strane svakog istraživačkog središta i njegov opis veza s EDMO javnom stranicom.12 Ove će web stranice služiti kao "mrežna antena (ili veza)" na EDMO javnu stranicu i pružiti sadržaj i podatke relevantne za nacionalni kontekst.
 • Podnositelji zahtjeva u svoj prijedlog moraju uključiti obvezu da aktivno doprinose aktivnostima EDMO-a, slijedeći pravila upravljanja s kojima će se Upravno tijelo EDMO-a složiti nakon osnivanja.
 • 2. Otkrivanje, analiza i otkrivanje štetnih kampanja dezinformacija na nacionalnoj, multinacionalnoj i EU razini, te analiza njihovog utjecaja na društvo i demokraciju
 • Prijedlozi moraju sadržavati opis načina na koji će čvorište:
 • a) Brzo otkrivanje novih kampanja dezinformacija s potencijalnim negativnim utjecajem na nacionalnoj, regionalnoj ili EU razini;
 • b) Analizirati relevantne aktere, vektore, alate, metode, dinamiku širenja, prioritetne ciljeve kampanja dezinformacija primjenom zajedničke metodologije, uspostavljene u koordinaciji s EDMO-om, radi praćenja razvoja štete povezane s dezinformacijama na relevantnu publiku;
 • c) Navedite metodologiju kojom će svako istraživačko središte brzo otkriti i izložiti nalaze o novim kampanjama dezinformacija, uključujući opis vrste suradnje koju središte namjerava uspostaviti s neovisnim medijima koji rade na predviđenom teritoriju ili jezičnom području;
 • d) Nadzirati financijsku održivost sektora vijesti na teritoriju ili jezičnom području obuhvaćenom prijedlogom, uključujući učinkovitost mjera javne potpore koje su države članice poduzele u rješavanju potencijalnih tržišnih neuspjeha koji utječu na pluralnost i raznolikost sektora vijesti na nacionalnoj razini;
 • e) Redovito procjenjivati utjecaj relevantnih kampanja dezinformacija na društvo i demokratske procese, kao i djelotvornost politika koje su postavile mrežne platforme za suzbijanje različitih pojava dezinformacija;
 • f) Aktivno sudjelujte u zajedničkim istraživačkim aktivnostima EDMO-a koje je odabralo Upravno tijelo EDMO-a i odmah reagirajte na zahtjeve EDMO-a povezane s novim problemima dezinformacija.
 • 3. Aktivnosti medijske pismenosti na nacionalnoj ili multinacionalnoj razini
 • Prijedlozi moraju sadržavati opis načina na koji će:
 • a) Utvrdite potrebe medijske pismenosti i podržite kampanje medijske pismenosti po mjeri ciljane na predviđeni teritorij ili jezično područje.
 • b) Iskoristite razmjenu dobre prakse i materijala pohranjenih na EDMO platformi i pridonesite EDMO spremištima s novostvorenim materijalima za obrazovanje i obuku.
 • 4. Suradnja s nacionalnim vlastima u praćenju politika mrežnih platformi i ekosustava digitalnih medija
 • Prijedlozi moraju sadržavati opis načina na koji će:
 • a. Podržati nadležna nacionalna tijela, uključujući audiovizualne regulatore koji nadziru teritorij ili jezično područje obuhvaćeno prijedlogom, u njihovim naporima da nadgledaju provedbu Kodeksa o dezinformacijama13 od strane njegovih potpisnika.
 • b. Odgovorite na zahtjeve gore spomenutih državnih vlasti za provođenje anketa na zahtjev o mrežnim kampanjama dezinformacija.
 • Svi prijedlozi moraju sadržavati: komunikacijski plan, identificiranje ciljnih skupina koje će se postići u okviru gore navedenih aktivnosti, s ciljem definiranja odgovarajućih komunikacijskih aktivnosti i osiguranja prepoznavanja i vidljivosti za središte (tj. Vidljivost na društvenim mrežama, video, itd.) ); plan održivosti, u kojem se navode aktivnosti koje će pridonijeti nastavku čvorišta bez financiranja CEF-a u budućnosti.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi koje je stvarno imao korisnik bespovratne pomoći, a koji udovoljavaju svim kriterijima utvrđenim u članku 186. Financijske uredbe:
 • 1. Bespovratna sredstva ne smiju premašivati ukupnu gornju granicu izraženu u obliku apsolutne vrijednosti („maksimalni iznos bespovratnih sredstava”) koja se utvrđuje na temelju:
 • a. (ukupnog iznosa financiranja koji nije povezan s troškovima u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (a);
 • b. procijenjenih prihvatljivih troškova, ako je to moguće, u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (b);
 • c. ukupnog iznosa procijenjenih prihvatljivih troškova koji su unaprijed jasno utvrđeni u obliku jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točaka (c), (d) i (e).
 • Ne dovodeći u pitanje temeljni akt, bespovratna sredstva mogu biti izražena u obliku postotka procijenjenih prihvatljivih troškova, ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku iz prvog podstavka točke (b) ili kao postotak jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope iz prvog podstavka točke (c).
 • Ako bespovratna sredstva imaju oblik naveden u prvom podstavku točki (b) ovog stavka i ako se zbog posebnih značajki određenog djelovanja bespovratna sredstva mogu izraziti samo kao apsolutna vrijednost, provjera prihvatljivih troškova provodi se u skladu s člankom 155. stavkom 4. i, ako je to primjenjivo, s člankom 155. stavkom 5.
 • 2. Ne dovodeći u pitanje najveću stopu sufinanciranja određenu u temeljnom aktu:
 • a. bespovratna sredstva ne smiju premašivati prihvatljive troškove;
 • b. ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku navedenom u stavku 1. prvom podstavku točki (b) i ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 181. stavka 8., bespovratna sredstva ne smiju premašivati procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera.
 • 3. Prihvatljivi troškovi koji su stvarno nastali za korisnika, kako je utvrđeno u članku 125. stavku 1. prvom podstavku točki (b), moraju udovoljavati svim sljedećim kriterijima:
 • a. nastali su tijekom razdoblja trajanja djelovanja ili programa rada, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i potvrdama o obavljenoj reviziji;
 • b. navedeni su u procijenjenom ukupnom proračunu za određeno djelovanje ili program rada;
 • c. potrebni su za provedbu djelovanja ili programa rada za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
 • d. mogu se identificirati i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva korisnika;
 • e. ispunjavaju zahtjeve primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva;
 • f. razumni su, opravdani i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.
 • 4. U pozivima za podnošenje prijedlogâ navode se kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivima za financiranje od strane Unije. Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije te dodatno uz stavak 3. ovog članka, sljedeće kategorije troškova prihvatljive su ako ih je odgovorni dužnosnik za ovjeravanje naveo kao takve u pozivu za podnošenje prijedlogâ:
 • a. troškovi povezani s jamstvom za predfinanciranje koje je dostavio korisnik ako to jamstvo zahtijeva odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 152. stavkom 1.;
 • b. troškovi povezani s potvrdama o financijskim izvještajima i izvješćima o operativnoj provjeri ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje zahtijeva te potvrde ili izvješća;
 • c. PDV ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1).
 • d. troškovi amortizacije, pod uvjetom da su stvarno nastali za korisnika
 • e. troškovi plaća osoblja nacionalnih uprava u mjeri u kojoj su povezani s troškovima aktivnosti koje relevantno tijelo javne vlasti ne bi obavljalo da dotični projekt nije pokrenut.
 • Za potrebe drugog podstavka točke (c):
 • a) smatra se da se povrat PDV-a ne može osigurati ako se prema nacionalnom pravu PDV može pripisati bilo kojoj od sljedećih aktivnosti:
 • i. izuzetim aktivnostima bez prava na odbitak;
 • ii. aktivnostima koje su izvan područja primjene PDV-a;
 • iii. aktivnostima iz podtočaka i. ili ii. za koje se PDV ne može odbiti već se osigurava povrat njegova iznosa s pomoću posebnih mehanizama za povrat ili fondova za kompenzaciju koji nisu predviđeni Direktivom 2006/112/EZ, čak i ako je taj mehanizam ili fond uspostavljen nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u;
 • b) za PDV povezan s aktivnostima navedenima u članku 13. stavku 2. Direktive 2006/112/EZ smatra se da ga je platio korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka te direktive, neovisno o tome smatra li dotična država članica te aktivnosti aktivnostima kojima se bave javnopravna tijela u svojstvu tijela javne vlasti.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  67.860.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  11.310.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

05.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice