2020 CEF Telecom Call – eHealth (CEF-TC-2020-2)

4

September

Zatvoreno

Država: Hrvatska
Datum objave: 30. lipnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 05. studenog 2020.
Alokacija: 37.700.000 HRK

OPĆI CILJEVI:

 • Prijedlozi se moraju odnositi na najmanje aktivnosti 1) i 2a) u nastavku, a mogu obuhvaćati i aktivnosti 2b, 3 i 4:
 • 1) Kontinuirano pružanje IT tehničke podrške (npr. Služba za pomoć, kodiranje podrška, prijenos podataka, osposobljavanje korisnika itd.) kako bi se osiguralo odgovarajuće korištenje ERN temeljnih usluga od strane novih članova ERN-a i / ili povezanih partnera.
 • 2) Izvršite obvezno prikupljanje i provjeru podataka za ERN sustav praćenja i pridonijeti njegovom poboljšanju, uključujući:
 • a) podrška korištenju internetskog sustava za prikupljanje i provjeru podataka svih sadašnjih i budućih članova i pridruženih partnera mreže kako bi se ubrzao postupak i ispunile obveze povezan sa sustavom praćenja ERN-a. Prijedlozi bi trebali biti jasno objasniti kako će se podaci prikupljati i provjeravati;
 • b) doprinos radu razvijenom praćenjem ERN-a I radna skupina za poboljšanje kvalitete razvojem i primjenom novi pokazatelji, kao što je naložio Odbor ERN-a država članica.
 • 3) Upravljanje ERN e-treningom i e-učenjem i njihovim uključivanjem u centralizirano IT okruženje temeljeno na Moodle platformi za e-učenje otvorenog koda. Podnositelj zahtjeva trebao bi dalje razvijati sadržaje i aktivnosti e-učenja / e-obuke koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim pozivima CEF-a. To može uključivati:
 • a) proizvodnja novih i komplementarnih sadržaja i radnji u uvjeti dizajna formata i interaktivnosti, uzimajući u obzir funkcionalnosti koje nudi Moodle platforma. Prijedlozi bi trebali jasno opravdati potrebu korištenja alata za e-učenje / e-osposobljavanje I naznačite u koju će se svrhu koristiti kao i ciljne korisničke skupine. Svi bi se rezultati trebali prenositi u centralizirano okruženje za učenje temeljeno na Moodle-u;
 • b) procjena utjecaja svake aktivnosti osposobljavanja kako bi se usmjerilo i predložilo najadekvatniji način naprijed kako bi se zajamčila kvaliteta, pokrivenost i primjerenost budućih aktivnosti e-učenja i e-treninga.
 • 4) Ostale aktivnosti za potporu razvoju ERN-a, koje mogu uključivati:
 • a) Za ERN-ove koji nemaju prilagođeni skup podataka razvijen ili u izradi: novi skupovi podataka za specifičnu prilagodbu bolesti ERN sustava za upravljanje kliničkim pacijentima (CPMS) i / ili provedba mjera za poboljšanje kvalitete postojećih skupova podataka i provjera valjanosti podataka;
 • b) b. Za one ERN-ove koji već imaju prilagođeni skup podataka razvijeno ili je u fazi izrade: koordinacijske aktivnosti za svrha razvoja, standardizacije ili poboljšanja skupova podataka (npr. pregled elemenata podataka koji će se uključiti). Prijedlozi bi trebali jasno opisivati kako mreža namjerava uspostaviti nove skupove podataka ili optimizacija postojećih u smislu kriterija kvalitete, odabir elementi podataka, (specijalizirani) resursi itd .;
 • c. Za one ERN-ove koji već imaju razvijen registar: podrška primjena ERN registara popunjavanjem relevantni klinički slučajevi. ERN akcije odabrane u okviru ovog poziva bit će dužne pokazati svoja postignuća do kraja akcije, kao što je spomenuto u nastavku za svaku aktivnost:
 • broj novih korisnika / centara koje podržava služba za pomoć (aktivnost 1);
 • stvarni podaci prikupljeni i provjereni u svrhu praćenja (aktivnost 2);
 • stvarna upotreba platforme za e-učenje / e-osposobljavanje te broj i vrsta aktivnosti učenja i osposobljavanja (aktivnost 3);
 • stvarni broj novih skupova podataka i / ili poboljšanje postojećih za implementaciju u CPMS (aktivnosti 4a i 4b);
 • stvarni broj razmještenih registara i stvarni podaci i broj slučajeva prenesenih u registre (aktivnost 4c).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi koje je stvarno imao korisnik bespovratne pomoći, a koji udovoljavaju svim kriterijima utvrđenim u članku 186. Financijske uredbe:
 • 1. Bespovratna sredstva ne smiju premašivati ukupnu gornju granicu izraženu u obliku apsolutne vrijednosti („maksimalni iznos bespovratnih sredstava”) koja se utvrđuje na temelju:
 • a. (ukupnog iznosa financiranja koji nije povezan s troškovima u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (a);
 • b. procijenjenih prihvatljivih troškova, ako je to moguće, u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (b);
 • c. ukupnog iznosa procijenjenih prihvatljivih troškova koji su unaprijed jasno utvrđeni u obliku jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točaka (c), (d) i (e).
 • Ne dovodeći u pitanje temeljni akt, bespovratna sredstva mogu biti izražena u obliku postotka procijenjenih prihvatljivih troškova, ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku iz prvog podstavka točke (b) ili kao postotak jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope iz prvog podstavka točke (c).
 • Ako bespovratna sredstva imaju oblik naveden u prvom podstavku točki (b) ovog stavka i ako se zbog posebnih značajki određenog djelovanja bespovratna sredstva mogu izraziti samo kao apsolutna vrijednost, provjera prihvatljivih troškova provodi se u skladu s člankom 155. stavkom 4. i, ako je to primjenjivo, s člankom 155. stavkom 5.
 • 2. Ne dovodeći u pitanje najveću stopu sufinanciranja određenu u temeljnom aktu:
 • a. bespovratna sredstva ne smiju premašivati prihvatljive troškove;
 • b. ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku navedenom u stavku 1. prvom podstavku točki (b) i ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 181. stavka 8., bespovratna sredstva ne smiju premašivati procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera.
 • 3. Prihvatljivi troškovi koji su stvarno nastali za korisnika, kako je utvrđeno u članku 125. stavku 1. prvom podstavku točki (b), moraju udovoljavati svim sljedećim kriterijima:
 • a. nastali su tijekom razdoblja trajanja djelovanja ili programa rada, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i potvrdama o obavljenoj reviziji;
 • b. navedeni su u procijenjenom ukupnom proračunu za određeno djelovanje ili program rada;
 • c. potrebni su za provedbu djelovanja ili programa rada za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
 • d. mogu se identificirati i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva korisnika;
 • e. ispunjavaju zahtjeve primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva;
 • f. razumni su, opravdani i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.
 • 4. U pozivima za podnošenje prijedlogâ navode se kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivima za financiranje od strane Unije. Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije te dodatno uz stavak 3. ovog članka, sljedeće kategorije troškova prihvatljive su ako ih je odgovorni dužnosnik za ovjeravanje naveo kao takve u pozivu za podnošenje prijedlogâ:
 • a. troškovi povezani s jamstvom za predfinanciranje koje je dostavio korisnik ako to jamstvo zahtijeva odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 152. stavkom 1.;
 • b. troškovi povezani s potvrdama o financijskim izvještajima i izvješćima o operativnoj provjeri ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje zahtijeva te potvrde ili izvješća;
 • c. PDV ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1).
 • d. troškovi amortizacije, pod uvjetom da su stvarno nastali za korisnika
 • e. troškovi plaća osoblja nacionalnih uprava u mjeri u kojoj su povezani s troškovima aktivnosti koje relevantno tijelo javne vlasti ne bi obavljalo da dotični projekt nije pokrenut.
 • Za potrebe drugog podstavka točke (c):
 • a) smatra se da se povrat PDV-a ne može osigurati ako se prema nacionalnom pravu PDV može pripisati bilo kojoj od sljedećih aktivnosti:
 • i. izuzetim aktivnostima bez prava na odbitak;
 • ii. aktivnostima koje su izvan područja primjene PDV-a;
 • iii. aktivnostima iz podtočaka i. ili ii. za koje se PDV ne može odbiti već se osigurava povrat njegova iznosa s pomoću posebnih mehanizama za povrat ili fondova za kompenzaciju koji nisu predviđeni Direktivom 2006/112/EZ, čak i ako je taj mehanizam ili fond uspostavljen nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u;
 • b) za PDV povezan s aktivnostima navedenima u članku 13. stavku 2. Direktive 2006/112/EZ smatra se da ga je platio korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka te direktive, neovisno o tome smatra li dotična država članica te aktivnosti aktivnostima kojima se bave javnopravna tijela u svojstvu tijela javne vlasti.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  37.700.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.131.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BRSPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.583.400,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

05.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice