2020 CEF Telecom Call – eArchiving (CEF-TC-2020-2)

3

September

Zatvoreno

Država: Hrvatska
Datum objave: 30. lipnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 05. studenog 2020.
Alokacija: 7.540.000,00 HRK

OPĆI CILJEVI:

 • Prijedlozi se moraju odnositi na aktivnost 1 opisanu u nastavku, a mogu se odnositi i na aktivnosti 2 i/ili 3.
 • 1. Prilagodba postojećih digitalnih arhiva i spremišta biti usklađen sa sve tri sljedeće specifikacije:
 • a) E-ARK informativni paket za prijavu (SIP) v2.07: Prijedlog mora opisati kako će pružiti dokaze o unosu SIP paketa u skladu sa SIP XML shemom.
 • b) E-ARK arhivski informativni paket (AIP) v2.08: Prijedlog mora opisati kako će pružiti dokaze o očuvanju AIP-ova u arhivi.
 • c) E-ARK informacijski paket za širenje (DIP) v2.09: Prijedlog mora opisati kako će pružiti dokaze o mogućnosti generiranja DIP paketa u skladu sa SIP XML shemom, koja je ista za DIP.
 • Uz gore navedeno, prijedlozi moraju obuhvaćati sve sljedeće aspekte:
 • Opišite slučaj upotrebe postojećeg (ih) arhiva (a), zbirke koje će biti obuhvaćene, vrstu sadržaja, formate datoteka koji se koriste, ukupan volumen i po razdoblju, kao i sve druge relevantne pojedinosti, poput jezičnih verzija za višejezične arhive ,
 • Detaljno objasnite trenutna (takva kakva jesu) i buduća (buduća) tehnička rješenja, uključujući vrstu i zemljopisni položaj hostinga arhive, ali i bilo koji hardver, softver i usluge u oblaku, ako je potrebno. Sav hosting i hardver moraju se fizički nalaziti u državama članicama EU i zemljama pridruženim EEA. Uz to, tehničke informacije povezane s utjecajem energije (npr. Prihvatanje potrošnje energije) moraju biti izričito opisane.
 • Navedite nacrt plana migracije, uključujući raspored u vezi s migracija zbirki, postojeći i dodani metapodaci, verzija sadržaja i metapodataka, rukovanje pogreškama i sve potencijalne transformacije formata.
 • dostaviti nacrt plana digitalnog arhiviranja u skladu s nacionalnim zakoni koji se primjenjuju na zbirke i njihovo zadržavanje, te svrha budućih daljnjih migracija, kao i detalji tehničke i financijske održivosti izvan razdoblja financiranja ovog poziva.
 • Na kraju akcije ispitat će se usklađenost eArchiving Core Service Platform s najnovijom dostupnom verzijom za sve tri specifikacije, koja je u vrijeme objave ovog poziva v2.0x.
 • 2. Pribavljanje ili iznajmljivanje hostinga arhiva, uključujući hardver, imovinu održavanje, kao i razvoj ili nabava softvera u skladu sa specifikacijama eArhiviranja, kako bi se podržala provedba aktivnosti 1. Prijedlozi moraju opravdati potrebu i svrhu stjecanja ili najma bilo koje takve imovine.
 • 3. Aktivnosti razmjene znanja i obuke koje podržavaju usvajanje i ponovnu upotrebu gradivnog bloka eArhiviranje. Prijedlozi koji se odnose na ovu aktivnost moraju obuhvaćati barem jednu od sljedećih aktivnosti u nastavku, koja mora biti u skladu s i dogovorena s eArchiving Platformom osnovnih usluga:
 • Razvoj i izvođenje aktivnosti usmjerenih na korisnike, poput webinara, videozapisa o obuci itd. Koji predstavljaju i objašnjavaju upotrebu e-Arhiviranja.
 • Razvoj specifičnih alata i tehničkih resursa koji će pomoći korisnicima u usvajanju eArhivirajućeg bloka.
 • Pisanje priča o uspjehu, naučenih lekcija, prezentacija, biltena itd.
 • Korištenje društvenih mreža vrlo se potiče.
 • Svi materijali moraju biti proizvedeni na službenom jeziku (jezicima) države članice u kojoj se rješenje provodi i poslati eSrhivirajućem SPD-u kako bi bili objavljeni. Štoviše, svi proizvedeni materijali moraju biti dostupni na engleskom jeziku, a dostupnost na drugim službenim jezicima Europske unije snažno se potiče odabranom uporabom CEF-ovog gradiva za automatizirano prevođenje.
 • Za potrebe ovog poziva, gdje je to opravdano i prikladno za slučaj upotrebe, uvođenje prijedloga e-isporuke može biti dio prijedloga. Pristupna točka mora biti implementacija CEF eDelivery AS4 profila (razvio ga je e-SENS, a sada ga održava CEF) i proći uslugu testiranja povezanosti koju nudi eDelivery Core Service Platform.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • 1. Bespovratna sredstva ne smiju premašivati ukupnu gornju granicu izraženu u obliku apsolutne vrijednosti („maksimalni iznos bespovratnih sredstava”) koja se utvrđuje na temelju:
 • a. (ukupnog iznosa financiranja koji nije povezan s troškovima u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (a);
 • b. procijenjenih prihvatljivih troškova, ako je to moguće, u slučaju iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (b);
 • c. ukupnog iznosa procijenjenih prihvatljivih troškova koji su unaprijed jasno utvrđeni u obliku jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točaka (c), (d) i (e).
 • Ne dovodeći u pitanje temeljni akt, bespovratna sredstva mogu biti izražena u obliku postotka procijenjenih prihvatljivih troškova, ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku iz prvog podstavka točke (b) ili kao postotak jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope iz prvog podstavka točke (c).
 • Ako bespovratna sredstva imaju oblik naveden u prvom podstavku točki (b) ovog stavka i ako se zbog posebnih značajki određenog djelovanja bespovratna sredstva mogu izraziti samo kao apsolutna vrijednost, provjera prihvatljivih troškova provodi se u skladu s člankom 155. stavkom 4. i, ako je to primjenjivo, s člankom 155. stavkom 5.
 • 2. Ne dovodeći u pitanje najveću stopu sufinanciranja određenu u temeljnom aktu:
 • a. bespovratna sredstva ne smiju premašivati prihvatljive troškove;
 • b. ako se bespovratna sredstva dodjeljuju u obliku navedenom u stavku 1. prvom podstavku točki (b) i ako procijenjeni prihvatljivi troškovi uključuju troškove rada volontera iz članka 181. stavka 8., bespovratna sredstva ne smiju premašivati procijenjene prihvatljive troškove koji nisu troškovi rada volontera.
 • 3. Prihvatljivi troškovi koji su stvarno nastali za korisnika, kako je utvrđeno u članku 125. stavku 1. prvom podstavku točki (b), moraju udovoljavati svim sljedećim kriterijima:
 • a. nastali su tijekom razdoblja trajanja djelovanja ili programa rada, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i potvrdama o obavljenoj reviziji;
 • b. navedeni su u procijenjenom ukupnom proračunu za određeno djelovanje ili program rada;
 • c. potrebni su za provedbu djelovanja ili programa rada za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
 • d. mogu se identificirati i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva korisnika;
 • e. ispunjavaju zahtjeve primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva;
 • f. razumni su, opravdani i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.
 • 4. U pozivima za podnošenje prijedlogâ navode se kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivima za financiranje od strane Unije. Osim ako je u temeljnom aktu propisano drukčije te dodatno uz stavak 3. ovog članka, sljedeće kategorije troškova prihvatljive su ako ih je odgovorni dužnosnik za ovjeravanje naveo kao takve u pozivu za podnošenje prijedlogâ:
 • a. troškovi povezani s jamstvom za predfinanciranje koje je dostavio korisnik ako to jamstvo zahtijeva odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 152. stavkom 1.;
 • b. troškovi povezani s potvrdama o financijskim izvještajima i izvješćima o operativnoj provjeri ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje zahtijeva te potvrde ili izvješća;
 • c. PDV ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1).
 • d. troškovi amortizacije, pod uvjetom da su stvarno nastali za korisnika
 • e. troškovi plaća osoblja nacionalnih uprava u mjeri u kojoj su povezani s troškovima aktivnosti koje relevantno tijelo javne vlasti ne bi obavljalo da dotični projekt nije pokrenut.
 • Za potrebe drugog podstavka točke (c):
 • a) smatra se da se povrat PDV-a ne može osigurati ako se prema nacionalnom pravu PDV može pripisati bilo kojoj od sljedećih aktivnosti:
 • i. izuzetim aktivnostima bez prava na odbitak;
 • ii. aktivnostima koje su izvan područja primjene PDV-a;
 • iii. aktivnostima iz podtočaka i. ili za koje se PDV ne može odbiti već se osigurava povrat njegova iznosa s pomoću posebnih mehanizama za povrat ili fondova za kompenzaciju koji nisu predviđeni Direktivom 2006/112/EZ, čak i ako je taj mehanizam ili fond uspostavljen nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u;
 • b) za PDV povezan s aktivnostima navedenima u članku 13. stavku 2. Direktive 2006/112/EZ smatra se da ga je platio korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka te direktive, neovisno o tome smatra li dotična država članica te aktivnosti aktivnostima kojima se bave javnopravna tijela u svojstvu tijela javne vlasti.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.540.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.885.000,00Hrk

KRAJNI ROK PRIJAVE:

05.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice