NAJAVA: Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge

Cilj Poziva: unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Prihvatljivi prijavitelji:
organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa
– javne ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
izrada i provedba programa mentorstva za lokalne organizacije civilnoga društva za njihovo aktivno i učinkovito uključivanje u procese donošenja javnih politika, ali i radi mobiliziranja i kvalitetne potpore građanima za njihovo sudjelovanje u procesima donošenja javnih politika
– izrada i provedba programa izobrazbe usmjerenih zaposlenicima JLPS te OCD-a u području aktivnog građanstva, prevencije korupcije i sukoba interesa, sudjelovanja u procesima odlučivanja i donošenja politika na lokalnoj razini
– izrada i provedba programa izobrazbe usmjerenih zaposlenicima JLPS te OCD-a u području javne nabave, upravljanja nepravilnostima i rizicima u postupcima javne nabave, transparentnosti, javnosti rada, antikorupcije
– razvijanje inovativnih alata, uključujući informacijske tehnologije, za transparentno i učinkovito sudjelovanje građana u izradi proračuna te za praćenje postupaka javne nabave
– poboljšanje postojećih modela participativnog budžetiranja
– poboljšanje postojećih modela za praćenje postupaka javne nabave
– podizanje javne svijesti o važnosti uloge OCD-a u prevenciji korupcije i sukoba interesa
– zagovaračke aktivnosti u području antikorupcije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: lipanj 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.