U ovom tekstu možete pronaći sve propise i politike koji su relevantni za pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.

EUROPA 2020. – EUROPSKA STRATEGIJA ZA PAMETAN, ODRŽIV I UKLJUČIV RAST:
Strategija Europa 2020.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU:
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

SPORAZUM O PARTNERSTVU:
Sporazum o partnerstvu
PRILOZI Sporazum o pratnerstvu

OPERATIVNI PROGRAMI:
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali v 2.0 na engleskom
Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativng programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE:
Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. – FINALNI NACRT
Komunikacijska strategija i Komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”
Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2016.
Komunikacijska strategija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Komunikacijski plan Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. za 2016. godinu
Indikatori Komunikacijskog plana Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA:
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST:
Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.
Vizualni identitet – Europski strukturni i investicijski fondovi
Vizualni identitet – OP Konkurentnost i kohezija
Vizualni identitet – OP Učinkoviti ljudski potencijali
Vizualni identitet – OP za pomorstvo i ribarstvo
Vizualni identitet – Program ruralnog razvoja

EVALUACIJE:
Evaluacijski plan Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”
Plan vrednovanja Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

STRATEŠKI DOKUMENTI:
Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.

PUBLIKACIJE:
Programi Unije
ESI Fondovi

PRIRUČNIK:
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava – SAFU
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava v.2.0. – SAFU

VODIČ:
Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Ukoliko želite da neki od vaših dokumenata bude objavljen na našem portalu, javite nam se na mail info@eu-projekti.com!